Pro média a PR

SVS nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Malšovice


Tisková zpráva, 23. března 2009

Severočeská vodárenská společnost nahradí nevyhovující vodní zdroj pro obec Malšovice na Děčínsku. Kvalitní pitná voda sem bude nově dodávána z úpravny vody Hřensko přes vodovodní systém Děčína. Jedná se o plánovanou investiční akci roku 2009, v celkovém finančním objemu přes 22 milionů korun (bez DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba vodovodního přivaděče zajistí zásobování obyvatel Malšovic kvalitní pitnou vodou. Představuje dobrý základ i pro eventuální rozvoj dalších obcí v tomto regionu v delším časovém horizontu.“

Více o stavbě:

V současnosti jsou Malšovice zásobovány z místního vodovodu ze dvou zdrojů, zářezy Malšovice VP a Malšovice NP. Vodovodní síť obce je také rozdělena do dvou tlakových pásem. Oba vodní zdroje jsou sice kapacitně vyhovující, ale jejich poloha v zemědělsky využívaném prostoru je důvodem zvýšeného obsahu dusičnanů. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje proto povolila jen časově omezené používání těchto vodních zdrojů.
Investiční akce SVS zajistí přivádění kvalitní pitné vody pro Malšovice z úpravny vody Hřensko napojením na vodovodní síť města Děčín ze směru od Chrochvic. Nevyhovující vodní zdroje v Malšovicích budou odstaveny. Jde o první etapu, jejíž realizace výhledově umožní propojení vodovodu Malšovice s vodovody blízkých obcí Choratice (kde jsou problémy v zajištění množství vody) a Dobkovice (problémy s kvalitou vody).

Obsahem investiční akce je vybudování vodovodního přivaděče v délce 2 594 metrů o průměru 150 mm a v délce 569 metrů o průměru 80 mm, který umožní dopravovat vodu gravitačně do vodojemu Malšovice VP. Jako trubní materiál bude použit odolný vysokotlaký polyetylén (PE-HD). Celkem bude v rámci investiční akce SVS vybudováno 3 163 metrů vodovodních sítí. Trasa nového vodovodního přivaděče povede v části Děčín - Vilsnice v komunikaci Chmelnická. V Malšovicích trasa povede v částečně v komunikaci a částečně ve volném terénu, zkříží Račí potok.

Celkový finanční objem stavby je 22,04 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Severočeská stavební a.s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 23. 2. 2009. Stavební práce byly zahájeny 16. 3. 2009 a mají být podle smlouvy ukončeny do 30. 10. 2009.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahradí nevyhovující vodní zdroj pro Malšovice
Vytištěno: 26.07.2017 00:45, www.svs.cz