Pro média a PR

SVS nahradí nevyhovující vodní zdroj v Drchlavě


Tisková zpráva, 4. října 2010

V Drchlavě na Českolipsku provede Severočeská vodárenská společnost (SVS) další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je náhrada nevyhovujícího místního vodního zdroje v celkovém finančním objemu 3,6 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Naše investiční akce přispěje k zásobování přibližně 80 připojených obyvatel v místní části Drchlava kvalitní pitnou vodou.“

Více o stavbě:

Vodním zdrojem pro místní část Drchlava obce Chlum je kopaná studna prohloubená vrtem, s kapacitou průměrně 2 l/s a max. 4 l/s. Vodní zdroj nevyhovuje v ukazatelích pesticidní látky, atrazin, železo a dusičnany. Byla proto zpracována studie, která zvážila několik možností řešení nevyhovujícího stavu, od úpravy vody na místě, zavážení vody cisternami, až po přivedení vody z jiného zdroje. Jako nejvhodnější řešení bylo zvoleno přivedení vody z přívodního řadu vodojemu Vrchovany v obci Chlum.

Pitná voda bude do části Drchlava přivedena 3 135 metrů dlouhým přívodním řadem z polyetylénu o průměru 63 mm. Trasa nového vodovodu bude vedena převážně mimo komunikaci po pozemcích ve vlastnictví obce Chlum a Státního statku Dubá. Z celkové trasy bude 2 685 metrů realizováno bezvýkopovou metodou a 450 metrů otevřeným výkopem. Na trase bude na třech místech vodovod opatřen chráničkou v celkové délce 53 metrů – důvodem je křížení se státní silnicí a s plynovodem. Původní vodní zdroj v Drchlavě bude zlikvidován a vodojem bude odstaven mimo provoz.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu téměř 3 miliony korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. září 2010. Stavební práce budou zahájeny v tomto týdnu a mají být podle smlouvy dokončeny do 15. prosince 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahradí nevyhovující vodní zdroj v Drchlavě
Vytištěno: 20.07.2017 20:34, www.svs.cz