Pro média a PR

SVS nahradila nevyhovující vodní zdroj pro město Mikulášovice - vybudován vodovodní přivaděč v celkové délce 8 816 metrů

Teplice, 27. listopadu 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dnes na Děčínsku slavnostně zakončila realizaci další ze svých významných investičních akcí – nahradila nevyhovující vodní zdroj pro město Mikulášovice. Stavba je ve finančním objemu téměř 54 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Po úspěšném dokončení strategických investic do čištění odpadních vod a odkanalizování jsme se více zaměřili na investice k zajištění kvality pitné vody, např. stavby nebo rekonstrukce vodovodních přivaděčů a úpraven vody. Tato stavba zajistí pro Mikulášovice dodávku kvalitní pitné vody v dostatečném množství z úpravny vody Chřibská. Díky tomu bude možné do budoucna výrazně zvýšit počet obyvatel zásobovaných z veřejného vodovodu.“

„Jsme rádi, že jsme se jako zhotovitel této stavby mohli podílet na zkvalitnění dodávky pitné vody pro město Mikulášovice a věříme, že SVS v budoucnu využije i rezervy vybudované touto stavbou pro zbývající část Šluknovského výběžku,“ dodává za Severočeskou stavební a. s. Vítězslav Chalupecký, ředitel společnosti.

Více o stavbě:

Město Mikulášovice bylo zásobováno pitnou vodou z místních zdrojů - ze čtyř vrtů na jižním okraji města. Situace v zásobování Mikulášovic byla kritická jak z hlediska množství, tak i kvality vody, protože voda z těchto zdrojů nevyhovuje v ukazateli mangan. V blízkém okolí nebyl nalezen dostatečně vydatný a kvalitní zdroj vody, proto se SVS rozhodla připojit Mikulášovice na skupinový vodovod Varnsdorf, jehož hlavním zdrojem je podzemní a povrchová voda upravovaná v úpravně vody Chřibská.

V rámci investiční akce SVS byl vybudován vodovodní přivaděč v celkové délce 8 816 metrů, kde je kombinována gravitační doprava vody s výhledovou možností čerpání. Tento přiváděcí řad „A“ propojuje stávající přivaděč Krásná Lípa – Šluknov se stávajícím vodojemem Mikulášovice - Lom o objemu 2 x 250 m3. V celé délce jde o potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE). Úsek v délce 6 797 metrů je o průměru 150 mm. Na jeho konci byla vybudována šachta, z které bude moci být v budoucnu napojena zbývající část Šluknovského výběžku (podle studie SčVK „Zásobení Šluknovského výběžku pitnou vodou“). Další úsek potrubí v délce 2 019 metrů s průměrem 100 mm bude sloužit jen pro zásobování města Mikulášovice. Na tomto úseku přivaděče byla za šachtou stavebně připravena čerpací stanice. K vystrojení čerpací stanice technologií bude přistoupeno v případě připojení dalších významných odběratelů. Zatím doteče voda do vodojemu Mikulášovice - Lom gravitačně, což bylo ověřeno provozní zkouškou. 

Celkový finanční objem stavby je 44,97 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 29. července 2011. Stavební práce začaly 15. srpna 2011 a nyní probíhají pouze drobné dokončovací práce a úpravy dotčených pozemků. Vše bude podle schváleného harmonogramu dokončeno do 30. listopadu 2012. V průběhu realizace došlo k několika menším úpravám trasy vodovodu, a to z důvodů složitých geologických podmínek, které nebylo možné předpokládat. V případech křížení vodotečí byla zhotovitelskou firmou zvolena šetrnější bezvýkopová technologie, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí.

„Stavba byla zakončena přestřižením pásky za účasti investora, zhotovitele a provozovatele (zleva: Ing. Jaroslav Živec, provozní ředitel SčVK, Bc. František Kučera, člen dozorčí rady SVS, Vítězslav Chalupecký, ředitel Severočeská stavební a. s.)“.

Více o SVS (investor)

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun. 

Více o Severočeské stavební (zhotovitel):

Severočeská stavební a. s. (od r. 2002) navazuje na činnost Severočeské stavební s. r. o. (zal. 1997). Hlavním programem společnosti byla a je výstavba a rekonstrukce objektů včetně vodohospodářských staveb. Kvalitu desítek realizovaných zakázek akciovou společností podtrhuje získání certifikace ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008. V oblasti vodohospodářských staveb firma realizovala již několik významných zakázek jak pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s., tak pro obce, města i ostatní investory. Trendem společnosti je pracovat s odborně vyškolenými a zdatnými pracovníky a s kvalitním technickým vybavením.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahradila nevyhovující vodní zdroj pro město Mikulášovice - vybudován vodovodní přivaděč v celkové délce 8 816 metrů
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz