Pro média a PR

SVS nahrazuje nevyhovující vodní zdroj pro Krásnou Lípu


Tisková zpráva, 15. září 2009

Severočeská vodárenská společnost nahrazuje nevyhovující vodní zdroj pro Krásnou Lípu na Děčínsku. Kvalitní pitná voda pro tuto lokalitu bude nově dodávána z úpravny vody Chřibská. Jedná se o plánovanou investiční akci roku 2009, v celkovém finančním objemu téměř 21,5 milionů korun (bez DPH). Stavba zahájená na jaře postoupila do závěrečné etapy realizace.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem investiční akce naší společnosti je zajistit zásobování cca 2 900 obyvatel obcí Krásná Lípa a Rybniště kvalitní pitnou vodou. Dojde jak k náhradě nevyhovujících místních vodních zdrojů, tak k rekonstrukci často poruchového, téměř stoletého vodovodu.“

Více o stavbě:

V současnosti je Krásná Lípa zásobována vodou ze zdroje „Jedlová“. Je kapacitně dostačující (cca 3 l/s), ale nevyhovuje požadavkům na kvalitu pitné vody v ukazatelích mangan a hliník. Krajská hygienická stanice proto vydala časově omezené povolení jejího používání. Nevyhovující je také jediný místní vodní zdroj „Nad pilou“ pro obec Rybniště, a to v ukazateli železo v síti. Investiční akce SVS zajistí přivádění kvalitní pitné vody pro tuto oblast z úpravny vody Chřibská. Voda z místních pramenišť „Jedlová“ a „Nad pilou“ bude i nadále využívána tak, že bude ve vhodném poměru smíchávána s upravenou vodou z úpravny Chřibská.

Stávající vodovodní řad, kterým je přiváděna podzemní voda ze zdroje „Jedlová“ do vodojemu „Starý“ v Krásné Lípě, slouží i jako rozváděcí řad pro bytové objekty a provozovny obcí Krásná Lípa a Rybniště. Jedná se o neizolované ocelové potrubí z roku 1910, které je vlivem stáří a silné koroze často poruchové. Dojde k jeho rekonstrukci náhradou za potrubí z odolného vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) v souhrnné délce 4 259 metrů. Ve vodojemu „Krásná Lípa - Starý“ bude na přívodní řad z vodojemu „Krásná Lípa - Vrcholový“ napojen v délce 1 422 metrů nový přiváděcí řad o průměru 150 mm. Za obcí Krásná Lípa bude řad v délce 2692 metrů zredukován na průměr 100 mm a napojen na vodovodní síť v Rybništi. Součástí investiční akce bude rovněž přepojení stávajících vodovodních přípojek a přepojení stávajících odbočovacích vodovodních řadů v délce 145 metrů.

Celkový finanční objem stavby je 21,46 milionů korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 30. března 2009. Stavební práce byly zahájeny letos na jaře, přesněji v 15. týdnu 2009. V současné době je již dokončeno přes 3760 metrů vodovodu. Stavba má být zakončena do 15. prosince 2009.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2009 je plánován ve výši 1,375 miliardy korun. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2000 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahrazuje nevyhovující vodní zdroj pro Krásnou Lípu
Vytištěno: 20.07.2017 20:35, www.svs.cz