Pro média a PR

SVS nahrazuje vodní zdroj Dobrý pramen v České Kamenici


Tisková zpráva, 21. listopadu 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Děčínsku další ze svých významných investičních akcí – nahrazuje nevyhovující vodní zdroj Dobrý pramen pro město Česká Kamenice. Stavba je ve finančním objemu 25 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, doplňuje: „Realizované opatření zajistí do budoucna pro přibližně tisícovku obyvatel České Kamenice dodávku kvalitativně vyhovující pitné vody. Investiční akce SVS je realizačně náročnější, protože bude nutné vybudovat úpravnu vody, provést několik opatření na stávající vodovodní síti obce a vybudovat téměř kilometr nového vodovodu.“

Více o  stavbě:

Vodovod Česká Kamenice rozvádí vodu z pěti zdrojů. Investiční akce SVS vyřeší dva z nich, které vyhovují z hlediska kapacity, ale ne z hlediska kvality. Voda ze zdrojové oblasti Dobrý pramen je dopravována přes nefunkční úpravnu vody Česká Kamenice do vodojemu Česká Kamenice - Hlavní(z kterého je zásobován střed obce) a obtokem do vodojemu Česká Kamenice - Střelnice. Voda z tohoto zdroje nevyhovuje v ukazatelích pH, hliník a mangan.

Ze zdroje Česká Kamenice Kunratice je voda dopravována přes vodojem Česká Kamenice - Skalka(z kterého je zásobována centrální část obce včetně sídliště u nemocnice) a do vodojemu Česká Kamenice - Střelnice(odtud je zásobována severní část obce). Voda nevyhovuje v ukazateli pH.

Pro úpravu (odkyselení) zdroje Kunratice a odstavení zdroje Dobrý pramen dojde k realizaci těchto opatření:
U vodojemu Česká Kamenice - Skalka bude vybudována úpravna vody s kapacitou cca 10 l/s (odkyselovací stanice pro surovou vodu ze zdroje Kunratice). Odpadní voda z úpravny bude odváděna novou kanalizací z kameniny průměru 300 mm na stávající kanalizační síť vzdálenou cca 85 metrů. Pro dopravu upravené vody z nové úpravny Skalka do vodojemu Střelnice bude vybudován přívodní vodovod z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 980 metrů. Armaturní komora vodojemu Skalka bude dovybavena čerpadly.

Ve vodojemu Hlavní bude vybudována čerpací stanice, určená k zásobování 15 odběrných míst v ulicích Fibichova, Myslbekova a Slavíčkova, jež pak budou zásobována z vodního zdroje Pustý zámek. V ulici Dukelských hrdinů a Fučíkově jsou nyní uloženy souběžně dva litinové vodovodní řady, které dopravují vodu z pramenišť Pustý zámek a Dobrý pramen. Objekty zásobované vodovodem průměru 100 mm ze zdroje Dobrý pramen budou přepojeny na litinový vodovod průměru 200 mm s vodou ze zdroje Pustý pramen.

V Sládkově ulici dojde k vynucené rekonstrukci 300 metrů dlouhého litinového vodovodu průměru 100 mm, který je uložen v těsném souběhu s přívodním vodovodem. V této ulici bude nutné provést obnovu povrchu v celé šíři vozovky, protože zde byl nedávno realizován nový asfaltový povrch. V ostatních ulicích bude závěrem stavby obnoven povrch komunikace nad výkopovou rýhou.

Celkový finanční objem stavby je 20,888 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost INSKY spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v 38. týdnu. Stavební práce začaly 6. října 2011 a termín dokončení je stanoven na červenec 2012. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahrazuje vodní zdroj Dobrý pramen v České Kamenici
Vytištěno: 24.06.2017 12:29, www.svs.cz