Pro média a PR

SVS nahrazuje vodní zdroj pro Bohdánkov - Bílou

Teplice, 30. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Liberecku další ze svých plánovaných investičních akcí – nahrazuje vodní zdroj pro místní část Bílá obce Bohdánkov.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „V rámci obou krajů se v současné době více zaměřujeme na oblast opatření v procesu výroby a distribuce pitné vody. Akcí v Bílé zajistíme dodávku kvalitní pitné vody v dostatečném množství pro přibližně 85 připojených trvale žijících obyvatel Bílé a rekreanty.“

Více o stavbě:

Důvodem realizace stavby SVS je nedostatečné množství surové vody ze stávajícího prameniště. V obci není k dispozici jiný místní vodní zdroj, proto bylo rozhodnuto o výstavbě vodovodního přivaděče.
V rámci investiční akce vybuduje SVS vodovodní přivaděč pomocí řízených protlaků ve dvou etapách po cca 80 metrových úsecích. Stavba výtlaku bude provedena na navrtávku oblastního vodovodu. Součástí stavby je vodovodní přivaděč v délce 1247 metrů, vodovodní výtlak v délce 76 metrů a čerpací stanice Jako materiál bude použit odolný vysokohustotní polyetylén HD-PE
o průměru 90 mm.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 17. dubna2012. Stavební práce začnou v květnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem pět staveb za celkových 16,1 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahrazuje vodní zdroj pro Bohdánkov - Bílou
Vytištěno: 28.06.2017 12:32, www.svs.cz