Pro média a PR

SVS nahrazuje vodní zdroj pro Mukov


Tisková zpráva, 31. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku další ze svých plánovaných investičních akcí – nahrazuje vodní zdroj pro místní část Mukov obce Hrobčice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V rámci obou krajů se v současné době více zaměřujeme na oblast opatření v procesu výroby a distribuce pitné vody. Akcí v Mukově zajistíme dodávku kvalitní pitné vody v dostatečném množství pro přibližně stovku připojených trvale žijících obyvatel a rekreanty.“

Více o  stavbě:

Důvodem realizace stavby SVS je nutnost zajistit zásobování pitnou vodou pro místní část Mukov. Stávající vodní zdroj Mukov byl použitelný pouze při vysokých dávkách chlorace, proto byl odstaven a místní část byla dosud zásobována provizorním opatřením.

Nad obecní částí Mukov je chatová oblast, jež je zásobována pitnou vodou z prameniště Bílina II. Voda je nyní akumulována ve zděné jímce, v níž je zabudována plastová nádrž o objemu 2,5 m3. Odsud vodovodní řad z polyetylénu (PE) o průměru 60 mm z roku 1998 zásobuje 47 objektů.

Vzhledem k dostatečné vydatnosti prameniště Bílina II z něj bude zásobována pitnou vodou i místní část Mukov, a to novým přívodním řadem z polyetylénu průměru 90 mm v délce téměř 557 metrů. Řad bude veden v místní cestě se zpevněným povrchem, který bude závěrem stavby obnoven. Původní malá akumulační jímka bude opravena (zdivo dna a stěn, zákrytová železobetonová deska) a vedle ní bude osazena nová prefabrikovaná akumulační jímka s objemem 13 m3. Na ní bude postaven přístřešek pro chloraci, kde bude umístěno dávkovací čerpadlo chlornanu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 27. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Teplice, kde jsou pro rok 2012 naplánovány v této kategorii dvě stavby za 7,89 milionů Kč bez DPH.

Pro zlepšení zásobování Mukova pitnou vodou zde již od října 2011 do května 2012 SVS zrekonstruovala celkem 1230 metrů vodovodních řadů, z toho 455 metrů přiváděcího řadu a 755 metrů rozvodných řadů.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahrazuje vodní zdroj pro Mukov
Vytištěno: 25.06.2017 02:10, www.svs.cz