Pro média a PR

SVS nahrazuje vodní zdroj pro Ročov - Břínkov


Tisková zpráva, 9. prosince 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Lounsku další ze svých významných investičních akcí – nahradí nevyhovující vodní zdroj pro místní část Břínkov obce Ročov. Stavba je ve finančním objemu přes 11 milionů korun (vč. DPH).

MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva SVS, doplňuje: "V rámci obou krajů se v současné době více zaměřujeme na oblast opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody. Akcí v Břínkově zajistíme již začátkem příštího roku pro přibližně padesát připojených obyvatel dodávku pitné vody, plně vyhovující přísné legislativě."

Více o stavbě:

Místní část Břínkov obce Ročov je zásobována vodou z místního vodovodu s jediným zdrojem Břínkov s vydatností max. 0,3 – 0,5 l/s. Jde o zděnou pramenní jímku, ze které voda přetéká do sběrné jímky – vodojemu Břínkov o objemu 3,5 m3, situované na kraji lesa. Z tohoto vodojemu voda gravitačně přitéká do spotřebiště řadem z polyetylénu z roku 1978. Kvalita vody však nevyhovuje v ukazateli dusičnany, s největší pravděpodobností z důvodu zemědělské činnosti v blízkosti ochranného pásma.

Na řešení nevyhovujícího stavu byla vypracována studie provozní společností SčVK. K realizaci byla zvolena varianta napojení spotřebiště na oblastní vodovod Žatec, kde je distribuována voda z úpravny vody Holedeč.

V rámci investiční akce SVS se ve vodojemu Senkov (ve vlastnictví obce Zbrašín) vybuduje čerpací stanice, odkud se bude čerpat voda výtlačným řadem z vysokohustotního polyetylénu PE-HD o průměru 63 mm v délce 2 690 metrů až k vodojemu Břínkov, který se vyřadí z provozu. Trasa nového výtlačného řadu povede v komunikaci a částečně ve volném terénu. Zvolená varianta řešení skýtá do budoucna možnost připojení dalších spotřebišť, ev. propojení s oblastním vodovodem Louny, kam je distribuována voda z úpravny vody Hradiště.

Celkový finanční objem stavby je 9,209 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v říjnu 2011. Stavební práce začaly v témže měsíci a budou dokončeny do 31. prosince 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS nahrazuje vodní zdroj pro Ročov - Břínkov
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz