Pro média a PR

Odmítáme jakoukoliv politizaci veřejných zakázek

Teplice, 11. 3. 2013

Od strategických investic k obnově, od velkých staveb k malým

Rok 2011 byl zlomový, co se týče realizace investic v regionu působnosti SVS. Jde o rok, kdy byly dokončovány poslední investice v oblasti čištění odpadních vod, nutné ke splnění požadavků nové přísnější legislativy v přechodném období 2005-2010 po vstupu ČR do EU. Po letech stojíme před obrovským úkolem výrazně zvýšit tempo obnovy sítí. V předchozím období jsme byli legislativou nuceni masivně investovat do čištění odpadních vod s přísnými parametry, které nemá žádná jiná členská země EU. Těžiště aktivit se proto přesunulo na oblast obnovy stávajícího vodohospodářského majetku. V roce 2011 byly strategické investice v objemu 870 mil. Kč a obnova majetku 429 mil. Kč. Již v roce 2012 se ale poměr začal obracet: 679 mil. Kč šlo do obnovy majetku a 500 mil. Kč na strategické investice. V roce 2013 to je již zcela opačně a do obnovy majetku půjde 830 mil. Kč a do strategických investic jen 335 mil. Kč. Zatímco předtím SVS realizovala menší počet velkých staveb (rekonstrukce a výstavby čistíren odpadních vod, dostavby kanalizací), od roku 2012 provádíme výrazně větší počet investičních akcí menšího rozsahu při obnově vodárenských sítí. Nová struktura úkolů si vynutila jak posílení pracovního týmu, tak řadu změn v organizaci práce, jejichž cílem je zjednodušení a zrychlení celého procesu od přípravy po realizaci investic.

Veřejné zakázky dříve a nyní

Dříve se SVS řídila zákonem o veřejných zakázkách jako sektorový zadavatel. Podlimitní zakázky se řídily vnitřní Směrnicí SVS o zadávání zakázek, která svým postupem vycházela z aktuálně platného zákona a používala jednokriteriální hodnocení nabídek - nejnižší nabídkovou cenu. Od 1. 4. 2012 je podle novely zákona o veřejných zakázkách SVS veřejným zadavatelem. Novelou ZVZ dochází k zásadním změnám ve způsobu zadávání, řízení, vyhodnocování a vedení veřejně obchodních soutěží. Rozsah změn byl umocněn faktem, že v době vzniku zákona se jeho autoři odvolávali na tehdy neexistující prováděcí předpisy. Vznikly tak oprávněné obavy z komplikací především v délce výběrových řízení a z možných účelových právních napadnutí ze strany neúspěšných uchazečů, což by mohlo ohrozit realizaci oprav a obnovy vodárenské infrastruktury. Pokud se řeší námitky neúspěšného uchazeče u velké stavby, může to způsobit zpoždění při její realizaci, ale neohrozí to zásobování obyvatel vodou ani odkanalizování. Pokud je však námitkami zablokován velký počet drobných staveb, hrozí zastavení investic do obnovy majetku a odstraňování havárií, což by komplikovalo připojeným obyvatelům život. Po právních analýzách renomovaných právních kanceláří jsme přijali jejich doporučení využívat rámcové smlouvy, což zákon o veřejných zakázkách umožňuje.

Opodstatnění rámcových smluv v SVS

Při obnově a opravách liniových staveb, tj. vodovodů a kanalizací, mnohdy vyvstane potřeba realizace stavebních prací částečně až ad hoc v průběhu času, a tak se nedá předem dostatečně přesně a určitě predikovat. Proto je nezbytné, aby smluvní vztah byl založen tzv. rámcovou smlouvou, která stanoví pružný smluvní rámec umožňující poptávat jednotlivé zakázky na stavební práce podle aktuálních potřeb. Došlo proto k rozhodnutí vypsat otevřené transparentní výběrové řízení. Samozřejmostí bylo uplatnění standardních kvalifikačních předpokladů v oblasti veřejných zakázek na stavební práce a rozhodujícím hodnotícím kritériem byla nabídková cena, což je zcela v duchu novely zákona o veřejných zakázkách. O otevřenosti výběrového řízení hovoří i samotný fakt, že jsme obdrželi přes 80 nabídek, z nichž kvalifikaci splnila více než polovina.

Úspora investičních prostředků a transparentnost na prvním místě

Prostředky na obnovu našich sítí získáváme z ceny vody. Ta v posledních letech pravidelně meziročně roste především kvůli legislativou vyvolaným investicím do čištění odpadních vod a trvalému růstu vstupů, od ceny surové vody přes energie až po státu odváděné poplatky a DPH. Máme proto zájem získané prostředky vynakládat maximálně efektivně. V zájmu našich akcionářů – měst a obcí – usilujeme o to, co nejdříve reagovat na potřeby obnovy a oprav sítí. Snažíme se naše stavby koordinovat i s jejich naplánovanými investicemi, např. s opravami povrchů komunikací. Věříme, že právě rámcové smlouvy jsou prostředkem, který k tomu přispěje. O transparentnosti všech výběrových řízení, nejen minitendrů z rámcových smluv, se mohou v blízké době přesvědčit přímo akcionáři (starostové) na vlastní kůži, neboť jsme přijali nové znění směrnice o zadávání zakázek, kde je zakotvena účast místně příslušného starosty v hodnotící komisi výběrového řízení v „jeho“ lokalitě.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, shrnuje: „Řešením pro SVS je mít široké portfolio dostatečně prověřených kvalifikovaných dodavatelů, které by zaručilo pokrytí stavebních potřeb SVS, a to i v případě zvýšené potřeby v rámci krátkého časového období.mcová smlouva nikomu nezaručuje konkrétní zakázky ani obrat – nám ale zaručí možnost velice pružně reagovat. Chápu, že je dnes velký boj o stavební zakázky. Je ale laciné tvrdit, že zde dochází k nějakému politickému propojení. To jednoznačně odmítáme. Mrzí nás, že dochází k pokusům naše záměry a zvolené legální postupy diskreditovat. Do výběrového řízení se přece mohl přihlásit každý. Zúčastnilo se ho kolem 80(!) nabídek, z nichž kvalifikací prošla více než polovina. Dál se rozhodovalo výhradně podle nejnižší cenové nabídky jednotkových cen podle ÚRS, kde jsme dosáhli úspory o nejméně 20%. Další úspory očekáváme při jednotlivých minitendrech mezi účastníky rámcové smlouvy. Efektivnost, rychlost a transparentnost – to jsou naše cíle při obnově vodárenských sítí.“

____________________________

Foto: Archiv SVS a. s.

Postupujeme s péčí řádného hospodáře, rámcové smlouvy nám zaručují možnost velice pružně reagovat, a efektivněji tak můžeme plnit Plán financování obnovy.

   

  

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Odmítáme jakoukoliv politizaci veřejných zakázek
Vytištěno: 25.06.2017 02:12, www.svs.cz