Pro média a PR

SVS odstraňuje další kanalizační výústi v Chrastavě


Tisková zpráva, 1. dubna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Chrastavě na Liberecku realizuje další ze svých investičních akcí – odstraňuje nevyhovující kanalizační výústi a provádí rekonstrukci paralelně vedeného vodovodu v lokalitě Andělohorské ulice. Stavba je ve finančním objemu přes 27 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Realizovaná opatření převedou odpadní vody od cca 110 obyvatel do stávající splaškové kanalizace zakončené na místní čistírně odpadních vod, čímž omezíme znečišťování Lužické Nisy.“ 

Více o  stavbě:

V Andělohorské ulici je rovněž kanalizace z roku 1910 zakončená výustí do Lužické Nisy. V Tovární ulici od č.p. 522 k č.p. 420 a v Andělohorské ulici ke křížení s ulicí Lipovou jsou objekty - převážně rodinné domy – napojeny do dešťové kanalizace. To vše je nežádoucí stav, neboť nedochází k čištění vypouštěných komunálních odpadních vod v souladu s legislativou.

Vzhledem k oddílnému systému kanalizace v Chrastavě je cílem této stavby zrušení nevyhovujících kanalizačních výustí a dobudování úseků nové splaškové kanalizace zakončených do stávající splaškové kanalizace. Souběžně je v plánované trase nové splaškové kanalizace veden vodovod, který bude v rámci jednoho výkopu rekonstruován. Jedná se převážně o historický vodovod, kde dochází opakovaně k poruchám. V Ještědské ulici je litinový vodovod z roku 1910, v Andělohorské ulici je litinový vodovod z roku 1909, v Tovární ulici je litinový vodovod z roku 1909 a úsek vodovodu z PVC z roku 1980.

V Ještědské, Tovární a Andělohorské ulici bude vybudována gravitační kameninová kanalizace o průměru 300 mm v souhrnné délce 969 metrů, pět nových kanalizačních šachet a celkem 156 metrů veřejných částí kanalizačních přípojek. Vodovod bude po rekonstrukci z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 a 90 mm v souhrnné délce 898 metrů. Navíc bude rekonstruováno 144 metrů veřejných částí vodovodních přípojek. Dojde i k přepojení tří navazujících vodovodních řadů, rekonstrukci armaturní šachty a výměně hydrantu. Převážná část Andělohorské ulice má nové povrchy, proto závěrem stavby bude provedena úprava povrchů v celé šíři komunikace.

Celkový finanční objem stavby je 22,763 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení Ještědská stavební společnost s. r. o. Stavba byla zahájena v prosinci 2010. V zimních měsících proběhly přípravné práce a v březnu byla provedena část kanalizace v Ještědské ulici. Termín dokončení stavby je stanoven na říjen 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS odstraňuje další kanalizační výústi v Chrastavě
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz