Pro média a PR

SVS odstraňuje kanalizační výusti v Přestanově

Teplice, 8. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku další z letošních plánovaných investičních akcí – realizuje opatření pro odstranění nevyhovujících kanalizačních výustí v Přestanově.

„Cílem investiční akce SVS je v souladu se zpřísněnou legislativou odvést odpadní vody od téměř tří stovek připojených obyvatel obce Přestanov do kanalizačního systému města Chabařovice s jejich likvidací na centrální čistírně odpadních vod v Ústí nad Labem – Neštěmicích,“ dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Více o stavbě:

V současnosti v Přestanově je nevyhovující jednotný kanalizační systém, kdy stoky jsou zaústěny přímo do Habartického a Důlního potoka.
Pro podchycení kanalizace vyústěné do Habartického potoka bude v rámci investiční akce SVS vybudována nová stoka „A“ včetně odlehčovací komory pro oddělení splaškových a dešťových vod. Odlehčené odpadní vody budou nově odváděny již vybudovanou kanalizací (předchozí etapy odstraňování kanalizačních výustí v řešené lokalitě) k čištění v ČOV Neštěmice.
Pro podchycení kanalizační stoky zaústěné do Důlního potoka bude vybudována stoka „B“ včetně odlehčovací komory. V komunikaci II/253 se v současné době nacházejí dvě stoky jednotné kanalizace, z nichž jedna bude ponechána jako dešťová kanalizace a druhá bude po odlehčení napojena na již vybudovanou kanalizací (předchozí etapy odstraňování kanalizačních výustí v řešené lokalitě) k čištění v ČOV Neštěmice.
Celkem bude vybudováno 560 metrů nové kanalizace: Pro stoku „A“ bude použito kameninové kanalizační potrubí průměru 300 mm v délce 379 metrů, pro stoku „B“ kameninové kanalizační potrubí průměru 300 mm v délce 181 metrů. Součástí stavby bude přeložka vodovodu v délce 12 metrů a zatrubnění v délce 76,5 metrudosud otevřeného příkopu, který v současné době slouží k odvádění odpadních vod do Habartického potoka. Po realizaci stavby, bude již odvádět pouze případné odlehčené vody - přepad z odlehčovací komory „A“.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. dubna 2012. Stavební práce mají být podle smlouvy dokončeny nejpozději do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Ústí nad Labem, kde jsou pro rok 2012 naplánovány v této kategorii 3 stavby za celkových 13,8 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel - z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS odstraňuje kanalizační výusti v Přestanově
Vytištěno: 28.06.2017 12:30, www.svs.cz