Pro média a PR

SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výúsť v Žandově


Tisková zpráva, 10. března 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Žandově na Českolipsku realizuje další ze svých investičních akcí – odstraňuje nevyhovující kanalizační výúsť CL 16. Stavba je ve finančním objemu přes 17 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Realizovaná opatření převedou odpadní vody do stávající městské kanalizace, zakončené na čistírně odpadních vod Žandov, čímž omezíme znečišťování Vrbového potoka. Nyní je asi 1200 obyvatel napojeno na kanalizaci a 1070 na ČOV – po dokončení stavby tento počet stoupne na cca 1370. Vymístění kanalizace mimo areál firmy Sauer rovněž umožní provozní společnosti SčVK do budoucna tuto kanalizaci řádně provozovat, což bylo na soukromých pozemcích znemožněno.“ 

Více o stavbě:

V Žandově existuje kanalizační síť jednotná i splašková. Převážná část odpadních vod je sítí odváděna na ČOV Žandov. Jde o typizovanou mechanicko-biologickou ČOV z roku 1993 s kapacitou 1975 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato ČOV byla v loňském roce nákladem 22 milionů Kč (vč. DPH) rekonstruována, takže splňuje současné požadavky na úroveň čištění. Část kanalizačních stok je však stále zakončena výustí CL 16 na levém břehu Vrbového potoka. Do potoka se tak dostávají odpadní vody od napojených 140 EO z ulic Školní a Zátiší. Odpadní vody z pravobřežní části potoka (lokalita náměstí, část ul. Nádražní, Kostelní a celá Volfartická) jsou vedeny do splaškové kanalizace v areálu firmy Sauer.

Cílem stavby je zrušení výusti CL 16 a převedení odpadních vod do stávající městské kanalizace, zakončené na ČOV Žandov. Dále dojde k vyloučení stávajícího zaústění odpadních vod do odlehčovací komory a kanalizace na pozemku firmy Sauer. Odpadní vody z uvedených lokalit budou přečerpávány do stávající stokové sítě, zakončené na ČOV Žandov.

Na pozemku města bude vybudován sdružený objekt čerpací stanice odpadních vod a odlehčovací komory. Vedle stavební jámy pro tento objekt bude zahájen řízený podvrt, kterým bude vedeno potrubí kanalizačního výtlaku (materiál HD-PE o průměru 160 mm) a kanalizační stoky A-2 (kamenina o průměru 250 a 300 mm) pod potokem. Kanalizační výtlak bude veden podél náměstí do jeho horního rohu, kde se napojí do stávající kanalizační šachty. Součástí stavby bude rekonstrukce vodovodu (HD-PE o průměru 160 mm) ve stejné trase. Stávající kanalizační výusť CL 16 bude zrušena a zazděna. Bude vybudována příjezdová cesta ke sdruženému objektu čerpací stanice odpadních vod a odlehčovací komory. Z důvodu požadavků Krajské správy silnic Libereckého kraje bude závěrem provedena oprava povrchu jejich komunikace v celé šíři.

Celkový finanční objem stavby je 14,292 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost SYNER s. r. o. Staveniště bylo předáno koncem prosince 2010. Stavební práce byly zahájeny v lednu 2011. Termín dokončení stavby je stanoven na 30. 12. 2011.home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výúsť v Žandově
Vytištěno: 20.07.2017 20:35, www.svs.cz