Pro média a PR

SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výústi v Bořislavi


Tisková zpráva, 28. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v Bořislavi na Teplicku realizuje další ze svých letošních investičních akcí – odstraňuje zde čtyři nevyhovující kanalizační výústi. Stavba je ve finančním objemu přes 16 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba splaškové kanalizace a odstranění čtyř nevyhovujících kanalizačních výústí je jednou z několika akcí, které zde na vodárenské infrastruktuře letos proběhnou. Cílem je, aby z 345 obyvatel obce jich co nejvíc bylo napojeno na kanalizaci zakončenou na čistírně odpadních vod.“ 

Více o  stavbě:

Opatření spočívá v tom, že bude vybudováno 1 091 metrů splaškové kanalizace o průměru 250 mm, 34 kanalizačních šachet, dvě čerpací stanice odpadních vod a dva kanalizační výtlaky z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 80 mm v délce 469 metrů. Výtlaky budou položeny v souběhu s kanalizací. Rovněž bude nutné rekonstruovat a přepojit 33 stávajících kanalizačních přípojek o celkové délce 151 metrů. V kapacitě čerpacích stanic odpadní vody (2 x 5 l/s) je zahrnuta dostavba kanalizace připravená obcí. Stávající kanalizace zůstane zachována jako dešťová a bude předána do majetku obce.

Celkový finanční objem stavby je 13,504 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v polovině května. Vlastní stavební práce začaly ve 23. týdnu a termín dokončení je stanoven na 30. září 2011.

SVS v této lokalitě paralelně realizuje ještě další dvě investiční akce, které proběhnou v úzké koordinaci: jde o rekonstrukci vodovodu, ale i výstavbu vodovodního výtlaku, vodojemu a čerpací stanice. Všechny uvedené stavby jsou koordinovány rovněž s výstavbou nové kanalizace – kde je investorem obec Bořislav - protože vodovod i kanalizace budou vedeny v souběhu.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výústi v Bořislavi
Vytištěno: 26.07.2017 00:49, www.svs.cz