Pro média a PR

SVS: Odstraňujeme kanalizační výúsť v Tanvaldě – Šumburku, Wolkerově ul.

Tisková zpráva, 15. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další z letošních plánovaných investičních akcí – opatření vedoucí k odstranění nevyhovující kanalizační výústi v Tanvaldě – Šumburku nad Desnou, ve Wolkerově ulici.

Tato stavba z kategorie strategických investic bude po zprovoznění součástí městského kanalizačního systému, který je zakončen na místní čistírně odpadních vod, aby se omezilo vypouštění odpadních vod do potoka,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o  stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka ve Wolkerově ulici odvádí odpadní vody do potoka Harta, jenž je levostranným přítokem Desné. Kanalizace má v délce 377 metrů průměr 300 mm a v délce 62 metrů průměr 200 mm. Na trase je připojeno 27 nemovitostí, což představuje asi 85 obyvatel.

Aby se zamezilo vypouštění odpadních vod bez přečištění do potoka, bude SVS realizovat opatření, kterým se odstraní kanalizační výusť u č. p. 622 a odpadní vody se převedou do kanalizačního systému, zakončeného na čistírně odpadních vod. Obsahem investiční akce SVS je konkrétně výstavba kanalizačního výtlaku z trubek z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v délce 84 metrů, stavba čerpací stanice odpadních vod a propojení kanalizace ve Wolkerově ulici a stoky v Raisově ulici. Stavba bude realizována výkopovou metodou. Závěrem budou obnoveny povrchy komunikací v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 5. září 2012. Stavební práce mají být podle nyní schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou, kde jsou pro rok 2012 v této kategorii naplánovány 4 stavby za celkových 7,3 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Odstraňujeme kanalizační výúsť v Tanvaldě – Šumburku, Wolkerově ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz