Pro média a PR

SVS oznámila cenu vodného a stočného pro rok 2007


Tisková zpráva

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2007 pro svůj region. Cena vody bude ve výši 52,50 Kč/m3, z toho vodné 28,13 Kč/m3 a stočné 24,37 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2006 nárůst o 4,9%.

Navržená cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace a z potřeb Severočeské vodárenské společnosti definovaných v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2010. Nárůst ceny vody je způsoben – kromě jiného - zvýšenými požadavky na investice do infrastrukturního majetku, vyvolanými legislativně, neboť Česká republika musí do roku 2010 splnit požadavky Evropské unie na kvalitu vypouštěných odpadních vod. S ohledem na tuto skutečnost stanovuje Podnikatelský záměr společnosti do roku 2010 jako horní nepřekročitelnou hranici meziročního nárůstu ceny vody 10,2%.

Významným faktorem, který ovlivňuje cenu vody, je objem prodané vyrobené pitné a odkanalizované vody. Letošní rok je ovlivněn tím, že ve srovnání s rokem 2005 nedošlo k výraznému poklesu prodeje vody. Pro rok 2007 se předpokládá obdobně minimální nebo vůbec žádný pokles. V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2007 je totiž uvažováno s prodejem pitné vody ve výši 60 mil. m3, tj. s poklesem o 0,5 mil. m3 oproti plánu 2006. U vody odkanalizované je uvažováno s realizací ve výši 53 mil. m3, tj. ve stejné výši jako je plán roku 2006.

Do ceny vody se promítají další konkrétní vlivy - nárůst cen za energie, za nakupované suroviny, materiály a zařízení. Co se týče legislativně stanovených poplatků, v roce 2007 se očekává nárůst poplatků za surovou vodu i poplatků za vypouštění odpadních vod. V konečném důsledku souhrn výše uvedených faktorů umožnil snížit tempo nárůstu ceny vody na 4,9%.


Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena včetně DPH (Kč/m3)

Voda pitná

28,13

29,54

Voda odkanalizovaná

24,37

25,59

Celkem pitná a odkanalizovaná voda

52,50

55,13

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS oznámila cenu vodného a stočného pro rok 2007
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz