Pro média a PR

SVS: Pokračuje výstavba kmenové kanalizační stoky A1 v Rumburku


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila významnou investiční akci roku 2007. Jedná se o další etapu výstavby kmenové kanalizační stoky A1 v Rumburku na Děčínsku.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, vysvětluje: „V rámci schváleného investičního plánu pro rok 2007 jde o dosud největší akci naší společnosti zahajovanou v tomto roce v Ústeckém kraji. V této etapě výstavby kmenové kanalizační stoky vybudujeme přes kilometr nové kanalizace a odstraníme v daném úseku kanalizační výusti, kdy jsou odpadní vody odváděny z nemovitostí přímo do řeky Mandavy. Počet obyvatel napojených na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod tím vzroste o přibližně 1750.“

Více o stavbě:


Výstavba kmenové kanalizační stoky byla v předchozí etapě ukončena u bývalé čistírny odpadních vod Rumburk III, kde nyní naváže její prodloužení. Stoka bude pokračovat proti roku řeky Mandavy po křížení Žitné ulice s Mandavou v délce 709 metrů. Celkem bude vybudováno 1796 metrů nových kanalizačních stok. Bude použito potrubí o průměrech 1000 a 800 mm ze sklolaminátu a z kameniny o průměru 600, 500, 400, 300 a 200 mm. Na začátku prodloužení kanalizační stoky bude vybudována odlehčovací komora, která kanalizační stoce odlehčí při nadměrném přítoku vody za deště. Vybudováním kanalizační stoky na pravém břehu Mandavy budou podchyceny stoky veřejné kanalizace. Rovněž budou podchyceny kanalizace z těch nemovitostí, které dosud odvádějí odpadní vody přímo do Mandavy – pokud kříží trasu kmenové kanalizační stoky A1. Jedná se celkem o osm takových výustí z pravého břehu a tři výusti z levého břehu.

Investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu téměř 41,9 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost RAVEL spol. s r. o. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavební práce byly zahájeny 13. srpna a mají být podle smlouvy ukončeny do 31. října 2008. Do konce tohoto roku má být proinvestováno přibližně 30 milionů korun.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Pokračuje výstavba kmenové kanalizační stoky A1 v Rumburku
Vytištěno: 20.07.2017 20:41, www.svs.cz