Pro média a PR

SVS postavila novou čistírnu odpadních vod pro Ledvice


Tisková zpráva, 27. dubna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Teplicku zrealizovala další ze svých investičních akcí – v obci Ledvice postavila novou čistírnu odpadních vod (ČOV). Stavba je ve finančním objemu přes 14 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „V období 2005-2010 jsme v souladu s požadavky legislativy EU a nové národní legislativy uskutečnili rekonstrukce velkých ČOV v sídlech nad 2 000 ekvivalentních obyvatel. Většina těchto staveb je dnes již dokončena, proto se postupně zaměřujeme na čistírny v menších obcích.Cílem této stavby je přivádět odpadní vody od všech cca 500 obyvatel obce Ledvice na novou, dostatečně kapacitní ČOV. Tu jsme postavili v těsné blízkosti původní čistírny, na pozemku ve vlastnictví naší společnosti.“

Více o  stavbě:

Obec Ledvice s 490 obyvateli má kanalizační síť, ale dříve byly na původní malé místní čistírně odpadních vod odváděny splaškové odpadní vody od pouhých 130 obyvatel. Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod má kapacitu 550 EO (ekvivalentních obyvatel). Stará ČOV byla v rámci stavby zlikvidována a na stejném pozemku nyní funguje nová ČOV.

S výstavbou nové ČOV souvisí prodloužení kmenové stoky kanalizace. Celkem bylo vybudováno 156,5 metrů nové kameninové kanalizace o průměru 500 mm. Zároveň došlo v ulici Polní mez k rekonstrukci 92 metrů kanalizace o průměru 300 mm, která přivádí odpadní vody ze západní části Ledvic na původní ČOV. Bylo zde rovněž použito kameninové potrubí.

Celkový finanční objem stavby je 12,179 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. Stavba byla zahájena v červnu 2010 a dokončena byla v dubnu 2011. Nyní bude následovat roční zkušební provoz ČOV.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS postavila novou čistírnu odpadních vod pro Ledvice
Vytištěno: 26.07.2017 00:49, www.svs.cz