Pro média a PR

SVS: Pozitivní reakce stavbou dotčených obyvatel - dokončena rekonstrukce kanalizace v Žatci, ulici J. Vrchlického

Teplice, 20. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončila další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace v Žatci, ulici J. Vrchlického. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Rekonstrukce kanalizace v ulici Jaroslava Vrchlického v Žatci přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod v této lokalitě. Těší nás pochvalná reakce tamních obyvatel, kteří tak pozitivně vnímají naší systematickou práci v oblasti obnovy vodohospodářské infrastruktury“.

Původní část kanalizace z betonu o průměru 500 mm pocházela z roku 1969 a část o průměru 750 mm z roku 1936, kanalizace byla vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Došlo k výraznému poškození betonu, k jeho popraskání a vymletí. Rekonstrukce stoky byla vedena v původní trase. Nově se pro kanalizaci použilo potrubí z kameniny průměru 500 mm v celkové délce 115 metrů. Zároveň byly přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky na trase. Závěrem byla realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Miloslav Beneš, obyvatel dotčený stavbou v ulici J. Vrchlického, dodává: „Před rekonstrukcí jsem měl obavy, jak se bude chovat firma k našemu okolí. I když rekonstrukce probíhala za extrémních teplot, byla snaha pracovníků provést ji v co nejkratším čase. Z počátku pracovníci pracovali od 7:30 až do 19 hod, a po celou dobu stavby byli k nám obyvatelům vstřícní. Koordinátorem stavby byl pan Zelinka a jeho spolupracovníci pánové Král, Loužecký, Holec a Svoboda ze společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Jim patří náš dík.

Investorem stavby byla SVS. Stavba byla dokončena v předstihu oproti smluvnímu termínu a k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků došlo ve čtvrtek 6. 9. 2012. Jednalo se o stavbu z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 50,9 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Pozitivní reakce stavbou dotčených obyvatel - dokončena rekonstrukce kanalizace v Žatci, ulici J. Vrchlického
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz