Pro média a PR

SVS: Prezentační den na stavbě nové ČOV LitvínovTisková zpráva, 4. května 2010

V areálu budované čistírny odpadních vod Litvínov dnes zorganizovala Severočeská vodárenská společnost a. s. prezentační den stavby. Výstavba nové čistírny komunálních odpadních vod v Litvínově je ve finančním objemu téměř 370 milionů korun.SVS jako investor stavby počítá s finanční podporou formou dotací z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR, prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. V tomto roce jde o největší stavbu v regionu působnosti SVS.

Prezentačního na stavbě nové ČOV Litvínov se zúčastnili zástupci investora (SVS), zhotovitele (sdružení společností EDS, Viamont DSP a OHL ŽS), správce stavby (Garnets Consulting), zástupci státní správy, samosprávy, médií a další hosté. Setkání přispělo k seznámení s aktuálním stavem prací a k vyhodnocení dosavadního průběhu realizace.

Mgr. Jan Kubata, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Výstavba nové ČOV v Litvínově je s objemem 370 milionů korun jednou z největších staveb SVS v Ústeckém kraji v rámci realizace tzv. strategických investic. Na nové ČOV budou použity nejlepší dostupné technologie, aby komunální odpadní vody byly čištěny v souladu s novými přísnými normami. Kapacita ČOV je dostatečná i s ohledem na další rozvoj aglomerace co do počtu obyvatel nebo drobného podnikání a výroby.“

„Realizaci této významné stavby je v současné době v plném proudu. A díky zkušenostem a profesionalitě našich pracovníků bude dokončena v řádném termínu k plné spokojenosti investora,“
dodává za zhotovitele Ing. Bronislav Špičák, předseda představenstva Energetické a dopravní stavby a. s.

Více o  stavbě:

V minulosti byly městské odpadní vody z Litvínova a okolí přiváděny na ČOV v areálu Unipetrolu Litvínov, která není v majetku Severočeské vodárenské společnosti. Tato ČOV byla uvedena do provozu přibližně v 70. letech minulého století a již nesplňuje požadavky nové, přísnější legislativy. Přečištěné vody z ČOV odtékají do Bíliny.

Novou čistírnu komunálních odpadních vod pro Litvínov a okolní obce Meziboří, Hamr, Chudeřín, Janov a Záluží u Litvínova buduje Severočeská vodárenská společnost v Záluží, v areálu závodu Unipetrol RPA s. r. o. v blízkosti stávající průmyslové ČOV. Stavba probíhá na pozemku, který SVS od Unipetrolu odkoupila. Odpadní vody budou přivedeny gravitační stokou areálem Unipetrolu do vstupní čerpací stanice umístěné uvnitř oploceného areálu nové ČOV.

Nová ČOV bude mechanicko-biologická (typ R-D-N s předřazenou usazovací nádrží) s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Jedná se o nejlepší dostupnou technologii ČOV. Komunální odpadní vody budou čištěny v souladu se směrnicí Rady EU 91/271/EHS. Kapacita nové ČOV je 36 000 EO, z toho 32 000 EO od připojených obyvatel včetně vybavenosti dílen a průmyslu a 4 000 EO jako rezerva pro zvýšení počtu obyvatel, případně zvýšení produkce od dílen a průmyslu.

Celkový finanční objem stavby je téměř 308 milionů korun (bez 20% DPH). SVS podala žádost
o dotaci prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace z Fondu soudržnosti by mohla dosáhnout až výše cca 157 milionů korun (65 % z uznatelných nákladů), dotace SFŽP může dosáhnout až 13 milionů korun (5 %). Realizaci díla dosud hradí SVS plně z vlastních zdrojů. Ke konci dubna 2010 již bylo proinvestováno cca 240 milionů korun, což představuje téměř 78 % z celkové smluvní ceny díla. Hlavní stavební práce jsou ukončeny a nyní probíhá montáž technologie.

Realizace stavby se od začátku potýkala s nečekaným problémy. Při zahájení stavebních prací byla objevena rozsáhlá kontaminace podloží různorodou směsí látek organického původu. Kontaminace zasahovala přes většinu ploch staveniště. Po zjištění rozsahu kontaminace byl zvolen způsob likvidace a kontaminovaná zemina byla odtěžena a odvezena na řízenou skládku. Dekontaminační práce sice pozdržely stavební činnost, ale konečný termín díla neohrozily. Také delší zimní období 2009/2010 způsobilo dílčí komplikace, které se však podařilo operativně vyřešit. Stavba si dokonce udržela mírný předstih ve finančním plnění oproti aktualizovanému harmonogramu. Průběh prací si vyžádal provedení několika změn v závislosti na skutečných podmínkách v místě realizace. Koncepce díla podle zadávací dokumentace však zůstává zachována.

Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení sdružení stavebních společností s názvem „Sdružení EDS - Viamont DSP - OHL ŽS - ČOV Litvínov“, jehož vedoucím je společnost Energetické a dopravní stavby a. s. a členy jsou OHL ŽS, a. s. a Viamont DSP, a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 15. prosince 2008. Má být hotova do 24 měsíců, tj. do 31. prosince 2010. Po individuálním odzkoušení, provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin a po předání příslušných stavebních objektů bude poté postupně zahájen roční zkušební provoz nové čistírny.

Více o SVS (investor):

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

Více o zhotoviteli:

Vedoucí sdružení - společnost Energetické a dopravní stavby a.s. - založená r. 1994 patří mezi středně velké stavební firmy v Ústeckém kraji. Rychlost provádění prací, kvalita, pružnost a profesionalita jí zajistila stálé místo na trhu, které přesahuje hranice regionu. Transformace společnosti v roce 2006 byla základním předpokladem pro naplnění strategických plánů společnosti, zvýšení prestiže a rozšíření předmětů činnosti. Hlavní výrobní program je zaměřen na dodávky stavebních děl inženýrsko-dopravních a pozemních staveb. Společnost je schopna flexibilního přístupu k zákazníkovi ve všech oblastech svých podnikatelských aktivit, především svou přímou organizační strukturou. Vysoká jakost a ochrana životního prostředí je z pohledu společnosti nedílnou součástí výrobní strategie. Kontrola jakosti a ochrany životního prostředí je řízena procesy ISO 9001 a ISO 14001.

OHL ŽS, a.s. (původně ŽS Brno, a. s.) je dynamická, multiprofesní firma s více než padesátiletou tradicí, která patří k největším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Je součástí mezinárodní španělské stavební a investiční Skupiny OHL. V roce 2008 vzrostly OHL ŽS, a.s. tržby podle mezinárodních účetních standardů o 2 miliardy Kč a dosáhly 12,1 miliardy. Zisk společnosti před zdaněním vzrostl na 270,9 mil. Kč oproti 262 mil. Kč v roce 2007. V roce 2008 tvořily tržby mimo Českou republiku téměř 20% všech výnosů. Společnost působí například na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, Černé hoře a Ázerbájdžánu. V současnosti má OHL ŽS, a.s. dva oborové závody zaměřené na pozemní a dopravní stavitelství a její divize sídlí v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Chomutově.

Viamont DSP a. s. je přední stavební společností s působností na území ČR a SR, jejíž hlavní sídlo je v Ústí nad Labem. Nosným výrobním programem společnosti je realizace dopravních staveb se specializací na železniční stavby, kde je trvale špičkou v oboru a kde se jako generální zhotovitel podílí na realizaci železničních koridorů v ČR. Společnost vznikla v roce 2001 vyčleněním stavebních kapacit mateřské společnosti Viamont a. s.
s následným odprodejem 50 % podílu společnosti Dálniční stavby Praha, a. s., která je součástí nadnárodního koncernu Strabag. Tato vlastnická struktura, která spojuje know–how českých odborníků a sílu a zázemí nadnárodního koncernu, zůstala nezměněna až do roku 2010, kdy byl odprodán i stávající podíl mateřské společnosti Viamont a. s. přímo společnosti Strabag SE, Villach. Tímto majetkovým převodem se společnost Viamont DSP stává ze 100% součástí nadnárodního koncernu STRABAG, což je příslibem dlouhodobé prosperity a stability společnosti. Obrat společnosti v roce 2009 dosáhl hodnoty 4,11 mld. Kč.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Prezentační den na stavbě nové ČOV Litvínov
Vytištěno: 25.07.2017 18:49, www.svs.cz