Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Hrádku nad Nisou, Zahradní ulici

Teplice, 14. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Liberecku v Hrádku nad Nisou další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Zahradní ulici.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.

Více o stavbě:


Původní betonová kanalizace je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. V těsném souběhu s kanalizací vede ocelový vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 85 metrů a pro vodovod potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 225 mm v délce 219 metrů. Na rekonstruovaných úsecích budou přepojeny stávající kanalizační a vodovodní přípojky. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy. 

Investorem stavby je SVS. Stavební práce začaly koncem srpna a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Hrádku nad Nisou, Zahradní ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:40, www.svs.cz