Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu, Čelákovické ulici

Teplice, 3. října 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila ve Varnsdorfu další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Čelákovické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme historické, často poruchové vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně sto připojených obyvatel uvedené lokality.

Více o stavbě:


Původní kanalizace a vodovod jsou vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Byly uvedeny do provozu již v letech 1898 - 1899. Původní kanalizace je tvořena betonovým potrubím délky 338 metrů uložené v hloubce až 3,5 metru. Vykazuje značný stupeň koroze, podélné i příčné praskliny, díry ve dně. Původní vodovod je litinový, v úseku 96 metrů o průměru 80 mm a v úseku 242 metrů o průměru 100 mm. Kanalizace a vodovod budou rekonstruovány v rámci jednoho výkopu.
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 338 metrů a pro vodovod potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm ve stejné délce. Na rekonstruovaných úsecích bude přepojeno 14 stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek. Stavba SVS bude probíhat v koordinaci se zhotovitelem dešťové kanalizace a komunikace, kde je investorem město Varnsdorf.
Investorem stavby je SVS. Stavební práce začaly 10. září a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:
Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst
a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu, Čelákovické ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:33, www.svs.cz