Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Bzí, místní části Železného Brodu

Teplice, 21. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Jablonecku další z letošních plánovaných akcí – rekonstrukci vodovodu v Bzí, což je místní část Železného Brodu.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Letos směřujeme do obnovy majetku, především vodovodních a kanalizačních sítí, téměř 70% z ročního plánu investic. Do kategorie obnovy patří i rekonstrukce vodovodních řadů v Bzí, která přispěje ke zlepšení zásobování přibližně 120 připojených obyvatel pitnou vodou.

Více o stavbě:

Původní litinové vodovodní řady v Bzí jsou ve špatném technickém stavu, silně inkrustované a opakovaně poruchové. Připojení obyvatelé si proto stěžují na množství a kvalitu dodávané pitné vody.

Nově se pro vodovod použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE). Řad A v délce 198 metrů bude o průměru 90 mm. Část řadu B v délce 102 metrů bude o průměru 90 mm a druhá část v délce 96 metrů o průměru 63 mm. Na rekonstruovaných úsecích budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky. Část rekonstrukce řadu B v délce 174 metrů bude provedena bezvýkopovou technologií BERSTLINING. Jde o metodu zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí - používá se zpravidla v místech, kde je nutno chránit porosty nebo zachovat dopravu na komunikaci. Závěrem stavby bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2012, kdy byly zároveň zahájeny i stavební práce. Ty mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je pro rok 2012 naplánováno 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,1 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Bzí, místní části Železného Brodu
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz