Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Hrádku nad Nisou – Nové Loučné

Teplice, 27. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku v Hrádku nad Nisou další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v části Nová Loučná.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, uvádí: „Jde o další z řady staveb z kategorie obnovy stávajícího majetku společnosti, kam letos směřujeme přes 60% z celkového ročního objemu na investice. Rekonstrukce 636 metrů vodovodu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 150 připojených obyvatel v lokalitě.“ 

Více o stavbě:

Původní vodovodní řad v Nové Loučné je ve špatném technickém stavu, proto byla navržena jeho rekonstrukce. Nově bude pro řad použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) v souhrnné délce 636 metrů: z toho v délce 65 metrů o průměru 63 mm, v délce 308 metrů o průměru 90 mm a v délce 263 metrů o průměru 110 mm. Součástí akce bude přepojení všech stávajících vodovodních přípojek na trase. Na dokončení stavby SVS naváže investiční akce města Hrádek nad Nisou, které provede nové konstrukce komunikací v celém rozsahu na svůj náklad.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. července 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Hrádku nad Nisou – Nové Loučné
Vytištěno: 24.06.2017 12:29, www.svs.cz