Pro média a PR

SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Josefově Dole u nádraží

Teplice, 13. září 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Josefově Dole na Jablonecku další z letošních plánovaných akcí – rekonstrukci vodovodu u nádraží ČSD.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Letos jsme výrazně zvýšili objem investic do obnovy majetku, kam směřujeme téměř 70% z ročního plánu investic. Do kategorie obnovy patří i rekonstrukce vodovodu v Josefově Dole.“ 

Více o stavbě:

Původní vodovodní řad v Josefově Dole z 80. let minulého století z vodárenského PVC u nádraží ČSD byl ve špatném technickém stavu, proto byla navržena jeho rekonstrukce.

Nově se pro vodovod použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 90 mm v délce 89 metrů. Nejedná se o stavbu velkého rozsahu, ale je realizačně náročnější. Úsek pod tratí bude proveden protlakem s protažením do chráničky. Zbývající část bude provedena standardně v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. srpna 2012, kdy byly zároveň zahájeny první stavební práce. Výkop protlakových jam proběhne 18. září. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 15. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je pro rok 2012 naplánováno 14 staveb za celkových 80,31 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Probíhá rekonstrukce vodovodu v Josefově Dole u nádraží
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz