Pro média a PR

V Teplicích rekonstruuje SVS kanalizaci a vodovod v Bílinské ulici


Tisková zpráva, 7. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Teplicích, v Bílinské ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu téměř 7 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Jedná se o dopravně značně zatíženou komunikaci, kudy jezdí autobusové a trolejbusové linky MHD. Jsou tu omezené možnosti objížďky, proto zkrátíme dobu rekonstrukce na minimum. Závěrem akce po dohodě s magistrátem města Teplice provedeme obnovu povrchu komunikace v šíři jednoho jízdního pruhu.“ 

Více o stavbě:

V Bílinské ulici v úseku mezi křižujícími ulicemi Lounská a Novoveská vykazuje stávající jednotná kanalizační stoka časté poruchy. Dochází k zatápění ubytovny na křižovatce s Novoveskou ulicí. Na křižovatce ulic Americká – Lounská – Bílinská je v průtočném profilu vejcovité stoky vedeno vodovodní potrubí, takže stoka se obtížně čistí a revizní šachty jsou neprůlezné.

Vzhledem k souběhu vodovodu s kanalizací, kdy je vzdálenost mezi nimi je do jednoho metru a při rekonstrukci kanalizace hrozí porušení vodovodu, se zároveň při rekonstrukci kanalizace provede i rekonstrukce vodovodu. Dojde k výměně kameninové kanalizační stoky o průměru 250 mm za kameninu o průměru 400 mm v délce 215 metrů. Na trase doje k přepojení 23 stávajících kanalizačních přípojek.

Bude tu rovněž vyměněno 215 metrů vodovodních trubek z kameniny o průměru 150 mm, navíc vodovod bude směrově i výškově vymístěn z kanalizační stoky. Vyměněny budou také dva podzemní hydranty a dojde k opravě veřejných částí všech osmi stávajících vodovodních přípojek na trase. S ohledem na podmínky dané historickou zástavbou lázeňského města Teplice probíhá rekonstrukce bezvýkopovou metodou.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,8 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. dubna 2011. Stavební práce začaly v květnu. Po dokončení přepojení vodovodních přípojek dojde 30. 6. 2011 k předání části staveniště zahrnující veřejné plochy – chodníky - aby mohla být provedena obnova naplánovaná městem. Termín dokončení investiční akce SVS je stanoven na srpen 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > V Teplicích rekonstruuje SVS kanalizaci a vodovod v Bílinské ulici
Vytištěno: 20.07.2017 20:39, www.svs.cz