Pro média a PR

SVS provádí další rekonstrukci vodovodu v Ústí nad Labem, Pod Skálou


Tisková zpráva, 6. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Ústí nad Labem, v ulici Pod Skálou další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu přes 2 miliony korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro čtyři desítky připojených obyvatel. Magistrát Ústí nad Labem v ulici Pod Skálou plánuje rekonstrukci komunikace, proto investiční akce SVS probíhá v časové a technické koordinaci s akcí města.“ 

Více o  stavbě:

V severní části Ústí nad Labem, v Božtěšicích mezi Klíšským potokem a strmou skálou jsou souběžně vedeny vodovodní řady různého tlakového pásma, částečně v ulici Pod Skálou a částečně ve volném terénu. Jedná se o litinový vodovod o průměru 100 mm z roku 1965, z něhož jsou zásobovány rodinné domy. Je v délce 416 metrů opakovaně poruchový - potrubí praská. Souběžný litinový vodovodní přivaděč o průměru 125 mm z roku 1910 jebez poruch a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněno celkem 416 metrů vodovodů. Nově budou použity trubky z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 110 mm. Rekonstrukce vodovodu se provede včetně propoje na stávající síť. Dojde také k přepojení příp. i opravám stávajících vodovodních přípojek. Trasa ve volném terénu vede po soukromých pozemcích, proto zde bude rekonstrukce provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 1,752 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v dubnu 2011.
Stavební práce byly zahájeny v květnu. Termín dokončení je stanoven na 30. červen 2011. 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí další rekonstrukci vodovodu v Ústí nad Labem, Pod Skálou
Vytištěno: 20.07.2017 20:42, www.svs.cz