Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci zásobovacího řadu Louny - Postoloprty pro zlepšení zásobování pitnou vodou

Teplice, 20. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další ze svých letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci zásobovacího řadu Louny - Postoloprty, pro zlepšení zásobování pitnou vodou.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, uvádí: „Rekonstrukce téměř 690 metrů zásobovacího řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 4 000 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Jedná se o přiváděcí řad do vodojemu Postoloprty, z kterého je zásobena část města Postoloprty a dalších sedm obcí. Celkový počet zásobených obyvatel je cca 4 000. Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav potrubí z roku 1970. 

V rámci investiční akce SVS bude nahrazeno celkem 688 metrů vodovodu průměru 200 mm, z toho 323 metrů ocelového potrubí a 361 metrů osinkocementového potrubí. Nově bude použit odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 225 mm. Realizace bude provedena metodou BERSTLINING. Jde o bezvýkopovou technologii pokládky potrubí, která spočívá v zatažení nového trubního vedení do stávajícího, již technicky nevyhovujícího. Výkopové práce budou jen v místech startovacích a cílových jam, nebo v místech případných technologických objektů (šoupata, odvzdušnění, odkalení). V době rekonstrukce bude realizováno náhradní zásobování vodou pomocí provizorního vedení.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 20. června 2012. Stavební práce mají být dokončeny do 31. srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 14 staveb za celkových 50,9 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci zásobovacího řadu Louny - Postoloprty pro zlepšení zásobování pitnou vodou
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz