Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci ČOV Kadaň – Královský Vrch


Tisková zpráva, 23. listopadu 2011

V Kadani provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) průmyslové zóny Královský vrch. Jedná se o stavbu ve finančním objemu 2,5 milionů korun (vč. 20% DPH).

“Aby bylo dosaženo legislativou požadovaných čistících výsledků, je nutné provést rekonstrukci ČOV, zahrnující stavební úpravy, technologické vystrojení i řízení procesů,“ upřesňuje Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

Více o stavbě:

Mechanicko-biologická ČOV byla původně naprojektována na 4 526 EO (ekvivalentních obyvatel). Je tvořena dvěma samostatnými kruhovými nádržemi s nitrifikací, denitrifikací, dosazovacími nádržemi, zahušťovací nádrží a kalojemem. Na odtoku ČOV je měrná šachta se snímačem pro přenos údajů do řídící jednotky. Ovládání ČOV je řešeno automaticky. K řízení ČOV však chybí kyslíková sonda.

V současnosti je ČOV značně předimenzována. Vzhledem ke špatnému technickému stavu zejména hrubého předčištění a provzdušňování jsou však její čistící účinky minimální. Využitelná plocha průmyslové zóny je již téměř zastavěna a plánuje se zde čtyřsměnný výrobní provoz, takže do budoucna bude rozložení produkovaných odpadních vod pro ČOV příznivější. Dostatečná kapacita ČOV bude 499 EO. Této kapacitě odpovídá menší objem aktivace a dosazovací nádrže.

V rámci investiční akce SVS budou provedeny potřebné stavební úpravy a vestavby. U hrubého předčištění budou nefunkční mechanické česle nahrazeny novými. Rovněž bude vyměněn původní poruchový a výkonově nedostatečný provzdušňovací systém. Upraveny budou elektrorozvody, doplněn bude měřící a řídící systém.

Celkový finanční objem rekonstrukce ČOV je 2,144 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost HST Hydrosystémy s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. 10. 2011. Stavební práce byly zahájeny 17. 10. 2011 a mají být dokončeny do 30. 12. 2011. Po provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci ČOV Kadaň – Královský Vrch
Vytištěno: 28.06.2017 12:43, www.svs.cz