Pro média a PR

Probíhá souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Kadani, Raisově ul.


Tisková zpráva, 16. června 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Kadani, v Raisově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu přes 8 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Realizace oddílného systému odkanalizování navazuje na již vybudované úseky. Tato konkrétní akce přispěje k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 95 napojených obyvatel této lokality.“ 

Více o  stavbě:

Jednotná kameninová kanalizační stoka z roku 1970 v Raisově ulici je ve špatném technickém stavu. Materiál vykazuje praskliny a korozi, místy hrozí zhroucení průtočného profilu. Kromě toho je trasa umístěna nevhodně na soukromých pozemcích, což znesnadňuje provozování stoky.

Stávající litinové vodovodní potrubí z roku 1950 je vedeno v blízkosti plánované nové trasy kanalizace. Protože by při výkopových pracích s velkou pravděpodobností došlo k poškození vodovodu, bude v rámci jednoho výkopu tento starý vodovod rovněž vyměněn.

V rámci investiční akce SVS bude položeno 240 metrů nové splaškové kanalizační stoky z kameniny, a to v trase mimo soukromé pozemky. Dojde k přepojení stávajících kanalizačních přípojek a jejich prodloužení v úhrnné délce cca 120 metrů. Zároveň bude vyměněno 195 metrů vodovodu. Nově bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm a budou přepojeny stávající vodovodní přípojky. Město Kadaň vzhledem ke špatnému technickému stavu původní kanalizační stoky neuvažuje o jejím využití pro odvádění dešťových vod, proto bude tato jednotná stoka zasypána popílkem. Závěrem bude provedena obnova povrchů komunikace, a to ve spolupráci s městem v celé šíři komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 6,8 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost RAVEL, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. dubna 2011. Stavební práce začaly 2. května 2011 a termín dokončení je stanoven na 31. srpen 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Probíhá souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Kadani, Raisově ul.
Vytištěno: 20.07.2017 20:43, www.svs.cz