Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Libochovicích


Tisková zpráva, 18. července 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Libochovicích, v Havlíčkově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve finančním objemu přes 7 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Při plánované rekonstrukci kanalizace vždy předem prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, aby bylo ev. možné jejich výměnu provést v rámci jednoho výkopu. Naší snahou je uspořit finanční prostředky a omezit opakované dopravní uzavírky komunikací.“ 

Více o  stavbě:

Město Libochovice má jednotnou kanalizaci, která odvádí cca 92% odpadních vod na místní čistírnu odpadních vod. V Havlíčkově ulici je betonová kanalizace z roku 1928 ve špatném technickém stavu. Beton vykazuje silnou korozi a dochází k propadům potrubí. Navíc v celém úseku o délce 348 m nejsou revizní šachty, což odporuje současným normám.

V těsném souběhu s kanalizační stokou je veden litinový vodovodní řad z roku 1962, který je na okraji města napojen na potrubí z PVC zásobující obce Radovesice, Žabovřesky a Břežany. Potrubí je zkorodované, zarostlé a opakovaně poruchové.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky o průměru 300 mm za kameninu o průměru 300 mm v délce 348 metrů. Součástí stavby bude i vybudování sedmi šachet, oprava spojné šachty a přepojení 20 stávajících kanalizačních přípojek. Litinový vodovodní řad o průměru 125 mm bude nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 160 mm v délce 342 metrů. Bude rovněž přepojeno 26 vodovodních přípojek a přitom dojde k výměně jejich veřejných částí.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 5,921 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Kokoška s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. května 2011. Stavební práce byly zahájeny v minulém týdnu a mají být dokončeny do konce srpna 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Libochovicích
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz