Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Bílině - Chudeřicích


Tisková zpráva, 14. 6. 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Bílině – Chudeřicích, mezi ulicemi Bílinská a Teplická, další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace ve finančním objemu 5,3 miliony korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce kanalizace přispěje k bezporuchovému odvádění splaškových a dešťových vod v této lokalitě. Vyřeší i další problém: Při přívalových deštích dochází ke vzdouvání vody v kanalizaci od vodního toku Bílina, v důsledku čeho jsou zaplavovány objekty firem za Teplickou ulicí. V rekonstruované šachtě s odlehčením do vodního toku Bílina nainstalujeme zpětnou klapku, která zamezí při zvýšené hladině vtékání vody z řeky do kanalizace.“ 

Více o  stavbě:

Stávající kanalizační řad z betonu o rozměrech 500x750 mm v délce 146 metrů mezi ulicemi Bílinská a Teplická odvádí splaškové vody (od přibližně 3 000 napojených obyvatel) i dešťové vody z části Chudeřic a Teplického Předměstí na ČOV Bílina. Stoka pochází přibližně ze 40. let minulého století. Je ve špatném technickém stavu, protože došlo k rozsáhlé korozi betonu, vymletí dna, podélným a příčným prasklinám a místy ke zborcení profilu.

V rámci investiční akce SVS doje k výměně úseku kanalizace v délce 146 metrů za betonový profil 500x750 mm s výstelkou. Pod Teplickou ulicí, kde je potrubí vedeno v hloubce 7-8 metrů, bude rekonstrukce provedena v délce 30 metrů bezvýkopovou technologií (protlakem). Zbývající část úseku (116 metrů) vede v neudržované louce v menší hloubce. Dojde také k rekonstrukci pěti kanalizačních šachet.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace je 4,434 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Rekultivace Ústí nad Labem s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště v dubnu 2011. Stavební práce začaly v květnu a termín dokončení je stanoven do konce června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Bílině - Chudeřicích
Vytištěno: 26.07.2017 00:46, www.svs.cz