Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, Kollárově ulici


Tisková zpráva, 29. září 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v Novém Boru, v Kollárově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci kanalizace ve finančním objemu téměř 4,8 milionů korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Obnovu vodárenských sítí má Severočeská vodárenská zahrnutou ve svých plánech. Rekonstrukce kanalizace v této lokalitě přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění odpadních vod od přibližně 130 připojených obyvatel.“ 

Více o  stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka v Kollárově ulici z roku 1977 je ve špatném technickém stavu. Došlo zde ke značné korozi betonu, je vymleté dno, podélné i příčné praskliny. Stoka v části Kollárovy ulice směrem do Dvořákovy ulice má v délce 48 metrů průměr 500 mm a v délce 87 metrů průměr 300 mm. Úsek stoky v Kollárově ulici směrem do Wolkerovy ulice v délce 54 metrů má průměr 300 mm. Tento kratší úsek je z roku 1986. Připojeno je celkem devět kanalizačních přípojek. V souběhu s betonovou kanalizační stokou je ve stejné ulici v délce 82 metrů vedena mělce uložená další kanalizace z roku 1977, rovněž ve špatném technickém stavu. Na tento řad je připojena pouze jedna přípojka.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně betonové kanalizační stoky za kameninovou o průměru 300 mm. Část stoky (stoka „A“) v délce 118,8 metrů bude vyspádována do Dvořákovy ulice, další část stoky (stoka „B“) zůstane v délce 82,1 metrů vyspádována do Wolkerovy ulice. Souběžně vedená mělce uložená betonová kanalizace bude zrušena a zasypána popílkem. Součástí stavby bude rekonstrukce šesti kanalizačních šachet, rekonstrukce veřejných částí deseti stávajících kanalizačních přípojek v souhrnné délce 72 metrů a přepojení potrubí od devíti uličních vpustí v délce devíti metrů. Celková délka rekonstruované kanalizace tak vychází cca 282 metrů. Vzhledem k tomu, že se v Kollárově ulici jedná o městskou komunikaci s nedotčeným asfaltobetonovým povrchem, bude podle požadavku MÚ dotčený povrch odfrézován a po dokončení rekonstrukce kanalizace opět obnoven v celé ploše komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace je 3,98 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je Horák - stavební a obchodní společnost, s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 8. září. Stavební práce byly zahájeny 24. září a termín dokončení je do konce října 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Novém Boru, Kollárově ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:41, www.svs.cz