Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci přivaděče z vodojemu Hazmburk do Libochovic


Tisková zpráva, 25. srpna 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu Hazmburk do Libochovic ve finančním objemu 10,7 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodního přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro téměř 4 500 připojených obyvatel města Libochovice a širšího okolí.“ 

Více o stavbě:

Hlavním zdrojem pitné vody pro město Libochovice je úpravna vody Brníkov a zdroj Poplze. Z úpravny vody je voda dopravována do vodojemu Poplze o objemu 400 m3 a přes zásobní síť v Libochovicích vodovodním přivaděčem i do vodojemu Hazmburk o objemu 2 x 400 m3. Oba vodojemy slouží jako akumulace vody pro zásobování rozsáhlejší oblasti, především města Libochovice a místní část Poplze. Kromě toho na větev odbočující v Libochovicích východním směrem jsou připojeny obce Radovesice, Žabovřesky n. O. a Břežany. Na větev odbočující v Libochovicích západním směrem jsou připojeny Dubany, Křesín a Levousy.

Azbestocementový vodovodní přivaděč o průměru 200 mm z vodojemu Hazmburk do Libochovic z roku 1961 je opakovaně poruchový. Pro zajištění bezproblémové dodávky pitné vody bude nahrazen v délce 2 100 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 225 mm. Rekonstrukce bude provedena včetně propojení s potrubím ve vodojemu a se stávající sítí v Libochovicích v Čechově ulici. Bude rekonstruována také stávající revizní šachta v prostoru Čechovy ulice. Rekonstrukce přivaděče ve volném terénu (pole) bude prováděna bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 8,948 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. července. Stavební práce byly zahájeny 24. srpna. Termín dokončení je stanoven do 30. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci přivaděče z vodojemu Hazmburk do Libochovic
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz