Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci přívodního řadu z prameniště Močidla


Tisková zpráva, 20. prosince 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Litoměřicích další z významných letošních investičních akcí – rekonstrukci a zkapacitnění přívodního řadu z prameniště Močidla ve finančním objemu přes 14 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce celkem 2 749 metrů vodovodního řadu přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro
3 000 připojených obyvatel I. tlakového pásma v Litoměřicích.“

Více o stavbě:

Skupinový vodovod Litoměřice – provozní větev Litoměřice je zásobována vodou z úpraven vody Malešov a Vrutice, doplněný o přítok z pramenišť Močidla, Mentaurov a Pokratice. Město je rozděleno do pěti tlakových pásem. Pro I. tlakové pásmo je zdrojem vody prameniště Močidla. To má vydatnost minimálně 13,5 l/s, ale využívá se maximálně 9 l/s. Voda z prameniště je distribuována svodným řadem v délce 122 metrů do akumulační jímky a dále přívodním řadem délky 2 627 metrů do vodojemu Litoměřice – Mostka I. Tyto vodovodní řady jsou z roku 1935. Jsou značně zkorodované, opakovaně poruchové a kvůli inkrustaci nedostatečně průchodné.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu v celkové délce 2 749 metrů. Rekonstrukce umožní kapacitnější využití vodního zdroje pro zásobování města. Litinový svodný řad průměru 100 mm bude v délce 122 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 100 mm. Litinový přívodní řad průměru 125 mm bude v délce 2 627 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu o průměru 150 mm. Řad bude zrekonstruován včetně akumulační jímky, tří kalníků a jednoho vzdušníku. Součástí akce jsou i úpravy ve vodojemu Litoměřice – Mostka I. a přepojení vodovodní přípojky pro nemocnici. Trasa vodovodu vede ve volném terénu (pole, pastviny, les, lesopark), ale i územím obce Žitenice a její části Skalice. Větší část trasy ve volném terénu bude provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 11,901 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. listopadu 2011. Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině listopadu. Termín dokončení je stanoven do konce června 2012.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel - z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci přívodního řadu z prameniště Močidla
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz