Pro média a PR

SVS provádí rekonstrukci vodovodu v Jablonci n. Nisou, ulici J. Suka


Tisková zpráva, 6. září 2010

V Jablonci nad Nisou, ul. J. Suka provádí Severočeská vodárenská společnost (SVS) další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je rekonstrukce vodovodu v celkovém finančním objemu přes 5,7 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, dodává: „Akce přispěje k bezporuchovému zásobování obyvatel pitnou vodou, což se dotkne přibližně 65 připojených obyvatel této lokality.

Více o  stavbě:

Původní vodovodní řad v ulici J. Suka a v části Čajkovského ulice v délce 730 metrů je z litiny o průměru 60 mm. Byl uveden do provozu v 30. letech minulého století a nyní je ve špatném technickém stavu. Je silně zarostlý, což snižuje kvalitu vody. Také již nelze připojit další obyvatele. Vodovodní řad v Čajkovského ulici je z litiny o průměru 200 mm. Není možné na něj přepojit stávající vodovodní přípojky z přilehlých objektů, protože je umístěn na soukromých pozemcích a poblíž vede teplovod.

Při rekonstrukci vodovodu v ul. J. Suka a Čajkovského bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o průměru 90 mm v délce 730 metrů. Dojde rovněž k přepojení 19 ks stávajících vodovodních přípojek, včetně výměny jejich veřejných částí v souhrnné délce cca 50 metrů.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 4,774 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA. Stavba byla zahájena předáním staveniště v červenci 2010. Stavební práce byly zahájeny v srpnu a mají být podle smlouvy dokončeny do října 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí rekonstrukci vodovodu v Jablonci n. Nisou, ulici J. Suka
Vytištěno: 25.06.2017 02:14, www.svs.cz