Pro média a PR

SVS provádí výměnu technologie a rek. obtokového kanálu na ČOV v Bystřanech

Teplice, 25. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – výměnu technologie a rekonstrukci obtokového kanálu na čistírně odpadních vod v Bystřanech.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Trvale usilujeme o zlepšování stavu našeho majetku. Zahajovaná investiční akce nahradí část dožilé technologie, která vyžadovala ruční obsluhu a navíc neumožňovala ochranu ČOV proti přívalové vodě.“ 

Více o stavbě:

ČOV Teplice – Bystřany byla uvedena do provozu již roku 1975. Za finanční pomoci Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo (BMU) na ní došlo v letech 2000-2003 k sanaci a zvýšení kapacity. Bylo tehdy vynaloženo 6,195 milionů EUR (z toho 2,495 mil. EUR z prostředků SVS) a kapacita ČOV se zvýšila na 110 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Poté se realizovalo na ČOV ještě několik dalších investičních akcí, např. rekonstrukce jímek a čerpací stanice primárního čerpání a rekonstrukce vyhnívacích nádrží.
Nyní dochází k rekonstrukci další části - jedná se o výměnu nefunkční technologie na obtokovém kanálu. Obtokový kanál slouží k odlehčení ČOV při velkém přítoku. V současné době je osazen ručními česlemi a obsluha musí ručně odstraňovat z česlí naplavené nečistoty, čímž hrozí při velké vodě ucpání česlí a zaplavení ČOV přívalovou vodou.
V rámci investiční akce SVS budou osazeny strojně stírané hrubé česle a pro případ jejich ucpání bude nově vybudován jejich obtok s přílivovou klapkou. V případě velké vody bude nátok na ČOV odlehčen obtokovým kanálem přes nové strojní česle a v případě jejich ucpání se otevře klapka na jejich obtoku, aby nedošlo k vytopení ČOV. Součástí rekonstrukce je sanace obtokového kanálu kolem česlí a výměna netěsnících nefunkčních hradítek. Bude rovněž vyměněna související elektroinstalace a provedena změna v systému řízení.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. dubna 2012. Stavební práce budou zahájeny v květnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 20 staveb za celkových 85,7 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS provádí výměnu technologie a rek. obtokového kanálu na ČOV v Bystřanech
Vytištěno: 24.06.2017 12:36, www.svs.cz