Pro média a PR

SVS: Provádíme zkapacitnění kanalizační stoky a rekonstrukci vodovodu v žatecké ulici A. Hejduka


Tisková zpráva, 7. června 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o zkapacitnění kanalizační stoky a souběžnou rekonstrukci vodovodu v žatecké ulici Adolfa Hejduka. Stavba je ve finančním objemu přes 36 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Problematiku odkanalizování této části Žatce zmapovala studie z roku 2008, podle které jsme připravili naši investiční akci. Ta je rozdělena do dvou etap a nyní zahajujeme první z nich. Souběžně s kanalizační stokou provedeme v jednom výkopu rekonstrukci vodovodního řadu.

Více o  stavbě:

Páteřní kanalizační stoka B končí v objektu ČOV Žatec v odlehčovací komoře, odkud jsou splaškové vody odváděny jak na mechanickou část ČOV, tak při nadměrném množství přitékajících vod na ČOV jsou odváděny odlehčovací stokou do Ohře. Stoka B je v lokalitě Klostermannovy ulice, ulice Adolfa Hejduka a ulice Pod Střelnicí tvořena betonovým vejčitým profilem. Do stoky B jsou v této oblasti napojeny další stoky, které odvádějí odpadní vody i z protilehlého břehu Ohře.

Na kanalizační stoce B se opakovaně projevovaly problémy s její kapacitou. V ulici Pod Střelnicí docházelo zejména mezi kanalizačními spadištními šachtami č. 7 – 10 k vylévání vody ze šachet. V ulici Adolfa Hejduka v oblasti bývalého náhonu (nyní zavezený a zarostlý vegetací) docházelo v minulosti k haváriím způsobeným destrukcí vejčitého profilu, proto byl tento úsek z vnější strany vyztužen železobetonem. Studie ukázala, že to bylo způsobeno natlakováním nedostatečně dimenzované kanalizace. Rovněž kanalizační šachty podle ní nemají vhodný tvar a velikost, proto rychlosti ve stoce natékající do spadišť neodpovídají doporučeným parametrům.

V první etapě rekonstrukce dojde k výměně původní vejčité betonové stoky za kruhovou o průměrech minimálně 1400-1500 mm s čedičovou výstelkou, v celkové délce 490 metrů. Stoka B bude zakončena před novou odlehčovací komorou vývarem. V druhé etapě pak dojde k rekonstrukci nevyhovujících sedmi spadištních šachet, navržených podle výsledků hydraulického výzkumu.

Ve vzdálenosti cca 1 m od kanalizační stoky je v ulici Adolfa Hejduka veden vodovodní řad z roku 1975. Ten bude nyní souběžně s rekonstrukcí kanalizace nahrazen v délce 190 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu PE-HD o průměru 90 mm.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 35,352 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Severočeská stavební a. s. se sídlem v Ústí nad Labem. Stavba byla zahájena předáním staveniště v dubnu 2010. Stavební práce začaly v květnu 2010 a mají být podle smlouvy dokončeny do 30. listopadu 2010.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Provádíme zkapacitnění kanalizační stoky a rekonstrukci vodovodu v žatecké ulici A. Hejduka
Vytištěno: 25.07.2017 18:50, www.svs.cz