Pro média a PR

SVS realizuje na Liberecku výstavbu malé úpravny vody ve Zdislavě

Teplice, 8. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Liberecku další ze svých plánovaných investičních akcí – výstavbu malé úpravny vody ve Zdislavě.

Petr Skokan, místopředseda představenstva SVS, doplňuje: „Vybudování nové úpravny vody zajistí nejen zásobování obce Zdislava kvalitní pitnou vodou, ale i potřebné množství vody pro zásobování obce v době rekreací.“

Více o stavbě
:

Přibližně 95% obyvatel obce Zdislava je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu. Zdroje surové vody jsou prameniště "Nad vodojemem" a "Pod vodojemem", ke kterým se v období sucha a v létě, když stoupne počet rekreantů, přidává voda čerpaná z vrtu S1. Voda ze zdrojů se dosud pouze hygienicky zabezpečovala chlornanem sodným. Voda ve vodovodu však vykazovala zvýšený obsah pesticidních látek a pro vodovod byl proto určen rozhodnutím KHS Libereckého kraje mírnější hygienický limit pro ukazatel suma atrazinu a desethylatrazinu s platností do 31. 12. 2011. V termínu ukončení platnosti tohoto rozhodnutí však nová úpravna vody nebyla realizována. Bylo tedy rozhodnuto, že do jejího vybudování bude vrt Zdislava odstaven a obec bude zásobena pouze gravitačně vodou z prameniště. Vzhledem k nedostatku vody v prameništi a k vysokým nákladům na dovoz vody bylo spotřebiště Zdislava po projednání s KHS Libereckého kraje provizorně napojeno na vodovod Žibřidice. Po vybudování úpravny vody bude Zdislava zásobována kvalitní pitnou vodou z vlastních zdrojů.
V rámci investiční akce SVS bude realizováno osazení technologického kontejneru a bude vybudováno nové zařízení pro odstraňování pesticidních látek, hygienické zabezpečení pitné vody a úpravu pH . Filtry s obsahem aktivního uhlí, akumulační nádrž na 5 m3 a další technologie budou umístěny v kompaktním kontejneru o půdorysu 2,4 x 10,0 m, posazeném na náspu z drceného kameniva.
Investorem stavby je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických (legislativou vyvolaných) investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii celkem pět staveb za celkových 16,1 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje na Liberecku výstavbu malé úpravny vody ve Zdislavě
Vytištěno: 28.06.2017 12:35, www.svs.cz