Pro média a PR

SVS realizuje na Teplicku souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Oseku, v Nelsonské ulici

Teplice, 18. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Oseku, v Nelsonské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Tato stavba, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro přibližně 300 připojených obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Původní betonová kanalizace průměru 300 mm v Nelsonské ulici tvořená stokami A a B z 50. let 20. století je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. V těsném souběhu s ní vede litinový vodovodní řad z roku 1955, který bude také v rámci jednoho výkopu rekonstruován. 
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v souhrnné délce 355 metrů. Pro vodovod bude použito litinové potrubí průměru 150 mm v délce 422 metrů a průměru 100 mm v délce 21 metrů.
Na rekonstruovaném úseku kanalizace bude zároveň přepojeno osm stávajících kanalizačních přípojek a bude provedena příprava pro napojení 12 nových kanalizačních přípojek. Na úseku vodovodu bude přepojeno 20 stávajících vodovodních přípojek. Realizována bude rovněž výměna 12 kanalizačních revizních šachet, přepojení tří uličních vpustí a výměna tří podzemních hydrantů. Zrekonstruovaná stoka
i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována v celé šíři obnova povrchu komunikace.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje na Teplicku souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Oseku, v Nelsonské ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:31, www.svs.cz