Pro média a PR

SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v České Kamenici, v Mánesově ulici

Teplice, 14. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Děčínsku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v České Kamenici, v Mánesově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Letošním rokem zahajujeme období zvýšeného tempa obnovy majetku. Stavba v České Kamenici, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace v Mánesově ulici je ve špatném technickém stavu, proto musí být zrekonstruována. V těsném souběhu s ní vede litinový vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu také rekonstruován.
Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 297 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 90 mm v délce 306 metrů.
Na rekonstruovaném úseku bude zároveň přepojeno 13 stávajících kanalizačních a 12 vodovodních přípojek. Vyměněny budou tři podzemní hydranty.
Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu výkopu a nezbytných přesahů, tzn. přibližně v šířce jízdního pruhu.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. května 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 16 staveb za celkových 55,67 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v České Kamenici, v Mánesově ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:32, www.svs.cz