Pro média a PR

SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kostnické ulici

Teplice, 9. července 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Chomutovsku další z plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kostnické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Stavba v Kostnické ulici, kdy v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele. Navíc se při výměně sítí a obnově povrchů podařilo dohodnout s dalšími investory, čímž dosáhneme úspory.“ 

Více o stavbě:

Původní kanalizace a vodovod v Kostnické ulici jsou vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu. Z hlediska spolehlivého zajištění dodávky pitné vody a současného odvádění odpadních vod se proto přistoupilo k jejich rekonstrukci.

Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměrech 300 a 400 mm v souhrnné délce 502 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny průměru 100 mm v délce 616 metrů. Na rekonstruovaném úseku bude přepojeno 67 stávajících kanalizačních a 62 vodovodních přípojek. Realizováno bude rovněž přepojení 30 uličních vpustí. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť.

V rámci této akce se podařilo zkoordinovat tři investory, kteří se zapojí do výměny stávajících sítí a obnov povrchů - SVS, RWE a město Chomutov.
Některé z nákladů stavby se proto rozdělí i mezi další investory, takže za SVS dojde k úspoře investičních prostředků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu realizovány ve dvou etapách: červenec – srpen 2012 a červenec – srpen 2013. Dokončeny mají být do 31. srpna 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 62,83 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově, v Kostnické ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:25, www.svs.cz