Pro média a PR

SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Hostomicích, v Husově ulici

Teplice, 10. srpna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Teplicku další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Hostomicích, v Husově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Před rekonstrukcí kanalizace vždy prověřujeme i technický stav souběžně vedeného vodovodu, abychom případně jejich rekonstrukci mohli úsporně provést v rámci jednoho výkopu. Stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro připojené obyvatele uvedené lokality.

Více o stavbě:

Původní kanalizace v Husově ulici je ve špatném technickém stavu. V těsném souběhu s ní vede vodovodní řad, který bude v rámci jednoho výkopu také rekonstruován. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 208 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 90 mm v délce 194 metrů. 
Na rekonstruovaném úseku bude zároveň přepojeno 21 stávajících kanalizačních a 30 vodovodních přípojek. Bude realizováno pět kanalizačních šachet. Na vodovodu budou osazeny dva hydranty. Vedení tras sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v šíři výkopové rýhy.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. června 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 20 staveb za celkových 85,68 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. 

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Hostomicích, v Husově ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:37, www.svs.cz