Pro média a PR

SVS realizuje souběžnou výstavbu nové splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Jablonném v Podještědí, v ulicích Komenského a Švermově

Teplice, 21. června 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou výstavbu nové splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Jablonném v Podještědí, v ulicích Komenského a Švermově.

Petr Skokan, místopředseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: Dostavba městského kanalizačního systému přispěje jak ke zlepšení životního prostředí, tak i kvality života obyvatel uvedené lokality.“ 

Více o stavbě:

Jde o dostavbu městského kanalizačního systému v okrajové části Jablonného v Podještědí, poblíž nádraží ČD. Bude zde vybudována dosud chybějící splašková kanalizace ve dvou ulicích. Součástí stavby bude výstavba dvou kanalizačních stok z kameniny průměru 250 mm v celkové délce 486 metrů, výstavba kanalizačního výtlaku z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 90 mm v délce 324 metrů a realizace veřejných částí nových kanalizačních přípojek v souhrnné délce 137 metrů. Vybudovány budou také dvě čerpací stanice odpadních vod.

V těchto ulicích vede původní vodovodní řad, který bude v rámci jedné stavby zrekonstruován. Pro vodovod bude použito potrubí z PE-HD o průměru 90 mm v délce 139 metrů a průměru 110 mm v délce 466 metrů. Součástí stavby bude přepojení 23 stávajících vodovodních přípojek.

Nová kanalizační stoka a zrekonstruovaný vodovodní řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 5 staveb za celkových 16,08 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

Více informací na www.svs.cz.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje souběžnou výstavbu nové splaškové kanalizace a rekonstrukci vodovodu v Jablonném v Podještědí, v ulicích Komenského a Švermově
Vytištěno: 28.06.2017 12:31, www.svs.cz