Pro média a PR

SVS realizuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mozartově ulici

Teplice, 17. května 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje v krajském městě Liberci další z letošních plánovaných investičních akcí – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mozartově ulici.

Tato stavba, kdy úsporně v rámci jednoho výkopu vyměníme vodovodní a kanalizační potrubí, přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových vod pro dvacet připojených nemovitostí. Stavba SVS bude realizována před připravovanou investiční akcí města, které v této turisticky exponované lokalitě v blízkosti botanické zahrady plánuje obnovu komunikací,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:


Původní betonová kanalizační stoka v Mozartově ulici z roku 1930 je vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, beton je popraskaný a vymletý, spoje jsou netěsné, takže dochází k nátokům balastních vod. V těsném souběhu s kanalizací vede litinový vodovodní řad z roku 1954, který je přibližně z 40% inkrustovaný, proto bude v rámci jednoho výkopu rovněž rekonstruován.
Vedení tras vodárenských sítí a způsob odkanalizování i zásobování pitnou vodou se rekonstrukcí nezmění. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v délce 450 metrů. Na tomto úseku bude zároveň přepojeno 16 stávajících kanalizačních přípojek.
Co se týče rekonstrukce vodovodu, nově bude použito potrubí z litiny průměru 100 mm v délce 561 metrů. V rámci rekonstrukce bude provedeno přepojení 20 stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaná stoka i řad budou napojeny na stávající kanalizační a vodovodní síť.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2012. Stavební práce začnou ve 20. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce roku 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 78,87 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun. 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS realizuje v Liberci souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mozartově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz