Pro média a PR

SVS: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci, Veleslavínově ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje v Liberci další plánovanou investiční akci roku 2008. Jedná se o souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu ve Veleslavínově ulici. Akce je ve finančním objemu 6,8 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce přispěje 170 připojeným obyvatelům k bezporuchovému odvádění odpadních vod.
Ve stejném výkopu SVS zároveň vymění dosluhující vodovod. Koordinací prací na vodárenských sítích minimalizujeme stavební náklady i dopravní omezení obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná, gravitační kanalizační stoka z betonu je ve špatném technickém stavu. V potrubí jsou usazeniny a praskliny. Kanalizace a v důsledku toho i komunikace se propadává. V souběhu s kanalizační stokou je položen gravitační litinový vodovod z roku 1945, značně opotřebovaný stářím. V důsledku častých oprav kanalizace u něho dochází k narušení statiky. Bylo rozhodnuto provést souběžnou rekonstrukci vodárenských sítí, v jednom společném výkopu.

V rámci investiční akce SVS bude betonová kanalizace nahrazena potrubím BOCR o průměru 300 mm v délce 354 metrů. Dojde rovněž k rekonstrukci devíti kanalizačních šachet a k výměně veřejných částí kanalizačních přípojek v souhrnné délce 56 metrů. U vodovodu bude vyměněno 348 metrů potrubí, nově bude použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm. Rekonstruovány budou rovněž veřejné části 15 vodovodních přípojek v celkové délce 61 metrů. Závěrem bude obnoven povrch komunikace v celém rozsahu.

Zahájená investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 6,8 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Ještědská stavební společnost spol. s r. o. se sídlem v Liberci. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v 30. týdnu. Stavební práce začnou ve 34. týdnu. Mají být podle smlouvy ukončeny v říjnu 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Liberci, Veleslavínově ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:42, www.svs.cz