Pro média a PR

SVS: Rekonstrukce vodovodu v Kytlici - Mlýnech


Tisková zpráva, 10. ledna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Kytlici na Děčínsku další z naplánovaných letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v jejích místních částech.

MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Po dokončení strategických investic v oblasti čištění odpadních vod nyní věnujeme zvýšenou pozornost obnově stávající vodárenské infrastruktury, kanalizačních a vodovodních sítí. Cílem této stavby je zajistit do budoucna bezproblémové dodávky pitné vody pro přibližně80 připojených obyvatel obce.“ 

Více o stavbě:

Ačkoliv vodovodní síť v Mlýnech a v Hillově Mlýně – místních částech obce Kytlice – pochází z roku 1981 a nepatří tedy ke skutečně historickým, je již na hranici životnosti. Na síti dochází častým k poruchám, protože potrubí praská, což vyvolává nespokojenost odběratelů. Úsek tohoto vodovodu odbočuje z litinového řadu v trase hlavní silnice Česká Kamenice – Kytlice do boční komunikace a vede až na okraj zástavby. Zásobuje přilehlé nemovitosti, trvale obývané rodinné domy a rekreační objekty. Podchází železniční trať, řeku Kamenici a sleduje Černý potok, který dvakrát křižuje.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně vodovodu v celkové délce 666 metrů. Potrubí z nekvalitního lineárního polyetylénu (IPE) o průměru 110 mm bude nahrazeno odolným vysokohustotním polyetylénem (PE-HD). Protože se jedná o boční větev vodovodní sítě, postačí potrubí menší dimenze, o průměru 90 mm. Součástí rekonstrukce bude přepojení 20 stávajících vodovodních přípojek a šest propojů na stávající síť. Stavba bude náročná kvůli křížení s železniční tratí, řekou Kamenicí, Černým potokem a dalším bezejmenným přítokem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. prosince 2011. Stavební práce v trvání 11 týdnů budou zahájeny, jakmile to umožní klimatické podmínky (pro práci s HD-PE je zapotřebí trvalá teplota+5st.C). 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstrukce vodovodu v Kytlici - Mlýnech
Vytištěno: 25.06.2017 02:18, www.svs.cz