Pro média a PR

SVS: Rekonstrukce vodovodu v Ústí n. L., Palachově ulici


Tisková zpráva, 13. října 2011

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem, Palachově ulici další ze svých letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu 3,6 milionů korun (vč. DPH).

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce vodovodu přispěje do budoucna k vyšší spolehlivosti v dodávkách pitné vody pro přibližně tisícovku odběratelů, protože kromě obyvatel této lokality musíme uvažovat i s odběrem vody v základní škole.“

Více o  stavbě:

Původní litinový vodovodní řad v části Palachovy ulice na Klíši - v místní části města Ústí nad Labem - byl uveden do provozu již roku 1911. Potrubí je vlivem stáří ve špatném technickém stavu, značně inkrustované - až 30% průřezu potrubí. Jeho opotřebení vede k opakovaným poruchám.

Betonová kanalizace vejčitého průřezu v Palachově ulici je vedena po druhé straně komunikace, s výjimkou krátkého úseku v blízkosti základní školy, kde se oba řady přibližují. Rekonstrukce kanalizace vzhledem k jejímu dobrému technickému stavu a způsobu uložení nebude v rámci rekonstrukce vodovodu provedena.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně litinového vodovodního potrubí, které bude nahrazeno odolným vysokohustotním polyetylénem (HD-PE) o průměru 160 mm v délce 505 metrů. Rekonstrukce bude provedena včetně propojení na stávající síť (od ulice Čs. mládeže po kruhový objezd Hvězda) s odbočkami do ulic Bezručova, Sládkova a H. Kvapilové. Zároveň bude přepojeno 17 stávajících vodovodních přípojek. Trasa vodovodu je vedena převážně v zeleném pásu mezi chodníkem a komunikací. Aby nebyla při výkopových pracích poničena vzrostlá letitá zeleň, bude část trasy provedena bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 2,999 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. října. Bezprostředně poté byly zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do 20. listopadu 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS: Rekonstrukce vodovodu v Ústí n. L., Palachově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz