Pro média a PR

SVS rekonstruuje další úsek vodovodní sítě v Chrastavě


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahájila v červnu další z plánovaných investičních akcí roku 2008. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Chrastavě, Vítkovské ulici, za téměř 8,4 milionů korun (bez DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Zahájená investiční akce v Chrastavě do budoucna přispěje k bezporuchovému zásobování přibližně 230 připojených obyvatel pitnou vodou. Jde o jednu ze staveb z kategorie obnovy infrastrukturního majetku společnosti, na niž je určena třetina z celkového objemu investičního plánu SVS, který letos představuje více než 1,3 miliardy korun.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v uvedené lokalitě byl uveden do provozu před téměř sto lety – již roku 1909. Je stářím silně inkrustovaný (až 60%), což způsobuje nedostatečný průtok vody a opakované poruchy.
Obsahem investiční akce SVS je výměna potrubí v celkové délce 1080 metrů, z toho 480 metrů je o průměru 100 mm a 600 metrů o průměru 80 mm. Dojde rovněž k přepojení 40 ks vodovodních přípojek v souhrnné délce cca 135 metrů. Nově bude použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu (HD-PE), což je odolný a zdravotně nezávadný materiál. Po rekonstrukci vodovodu uvede SVS povrch vozovky do původního stavu v rozsahu poškozeném výkopovými pracemi, tj. v poloviční šíři komunikace.
Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu 8,388 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost Ještědská stavební společnost spol. s r. o. se sídlem v Liberci. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v druhém červnovém týdnu 2008. Stavební práce začaly v témže měsíci a mají být podle smlouvy ukončeny do 17. října 2008.

Více o společnosti:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.316 km vodovodů a 1.123 km vodovodních přípojek, 3.311 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 166 čistíren odpadních vod, 1.032 vodojemů, 302 čerpacích stanic pitné vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.
Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.
Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2008 je plánován ve výši 1,358 miliardy, což je o 14,2% více, než byl plán roku 2007. Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny půjdou na strategické investice a třetina je určena na obnovu stávajícího majetku.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje další úsek vodovodní sítě v Chrastavě
Vytištěno: 20.07.2017 20:38, www.svs.cz