Pro média a PR

SVS rekonstruuje kanalizaci v Novém Boru u koupaliště


Tisková zpráva, 24. listopadu 2010

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Novém Boru na Českolipsku další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jejím obsahem je rekonstrukce kanalizace v lokalitě u koupaliště, v celkovém finančním objemu téměř 12,5 milionů korun (vč. DPH).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, dodává: „Naše investiční akce přispěje k bezproblémovému odvádění odpadních vod v jižní části města u koupaliště, tedy před nátokem do čistírny odpadních vod, kterou nyní také komplexně rekonstruujeme. Jsou sem přiváděny splaškové vody od cca 5000 obyvatel města. Rekonstrukce kanalizace bude s ohledem na umístění na soukromých pozemcích provedena bezvýkopovou technologií.“

Více o  stavbě:

Stávající kanalizační stoka v lokalitě mezi ulicemi Kpt. Jaroše, T. G. Masaryka a koupalištěm v celkové délce 908 metrů byla uvedena do provozu začátkem 70. let. Je z betonových trub průměru 400, 500 a 600 mm. Stoka je ve špatném technickém stavu, kdy dochází ke značnému nátoku balastních vod, což zhoršuje podmínky čištění na čistírně odpadních vod. Na stoce je 25 kanalizačních šachet.

Rekonstrukce kanalizační stoky bude provedena bezvýkopovou technologií, protože stoka je vedena v soukromých pozemcích – zahradách, kde mají vlastníci umístěny trvalé zahradní stavby. Součástí rekonstrukce budou i drobné opravy na stávajících kanalizačních šachtách. Zatažením rukávu (metodou GFK Liner ) do stávajícího potrubí bude znemožněno vrůstání kořenů do kanalizace a nežádoucí nátok balastních vod.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 10,41 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je společnost KOMASTAV DS s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 45. týdnu. Stavební práce začnou ve 47. týdnu a mají být podle smlouvy dokončeny do 30. června 2011.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,545 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje kanalizaci v Novém Boru u koupaliště
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz