Pro média a PR

SVS rekonstruuje vodovod v Brandově


Tisková zpráva, 3. června 2010

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) provádí další z plánovaných investičních akcí roku 2010. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Brandově na Mostecku, v ulici Rudé armády a v silnici do místní části Kolonie. Stavba je ve finančním objemu přes 26 milionů korun.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Cílem naší investiční akce je nahradit zkorodovaná a poruchová litinová potrubí a zajistit pro více než 230 obyvatel této části Brandova bezporuchovou dodávku pitné vody.

Více o  stavbě:

Stávající vodovodní řad v ulici Rudé armády v délce 2 400 metrů je z litiny o průměrech 70 a 80 mm. Byl uveden do provozu v roce 1920. Vodovodní řad od ulice Rudé armády do místní části Kolonie je převážně z litiny o průměrech 90, 80, 50 a 40 mm. Jeho část byla zrekonstruována v letech 1991 – 2003, proto rekonstrukce se bude týkat jen původní části z 60. let minulého století o délce 1060 metrů. Vlivem stáří jsou uvedené vodovodní řady ve špatném technickém stavu, inkrustované a zkorodované.

V rámci investiční akce SVS bude provedena výměna za potrubí z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). V ul. Rudé armády půjde o úsek v délce 1 770 metrů s novým potrubím o průměru 110 mm a v délce 630 metrů o průměru 90 mm. Bude zde rovněž přepojeno 113 přípojek a tři navazující vodovodní řady, vyměněno 14 hydrantů a tři redukční ventily. V silnici do Kolonie bude litinové potrubí vyměněno také za PE-HD. V délce 710 metrů bude mít nově průměr 90 mm a v délce 350 metrů 63 mm. Přepojeno bude i 21 přípojek a navazující vodovodní řad.

Investiční akce SVS je ve finančním objemu 21,868 milionů korun (bez 20% DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení Vodohospodářská stavební spol. s r. o. se sídlem v Chomutově. Stavba byla zahájena předáním staveniště v březnu 2010. Stavební práce začaly v dubnu 2010. Akce má být podle smlouvy dokončena do 30. listopadu 2010.

Více o  SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun. Částka na investice se rozdělí v tomto poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku. SVS je držitelem certifikátů ISO 9001:2008 Systém managementu jakosti a ISO 10006:2003 pro oblast projektového řízení.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > SVS rekonstruuje vodovod v Brandově
Vytištěno: 25.06.2017 02:21, www.svs.cz